Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (η Πολιτική) αφορά την τραπεζική εταιρεία BMW AUSTRIA BANK GmbH-Υποκατάστημα Αθηνών (η BMW Financial Services) και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (τα Δεδομένα) που η BMW Financial Services τηρεί για φυσικά πρόσωπα. Πληροφορίες για εταιρείες και άλλους φορείς δεν περιλαμβάνονται στο σκοπό της παρούσας Πολιτικής.

 

Η ανώνυμη εταιρεία BMW ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Αυτοκινήτων και το διακριτικό τίτλο BMW Hellas Α.Ε. (Λεωφόρος Κύμης & Οδός Σενέκα 10, 14564, Κηφισιά, τηλ.: 210-9118000), οι λοιπές εταιρείες του Ομίλου BMW και οι επίσημοι έμποροι και εξουσιοδοτημένοι επισκευαστές αποτελούν ξεχωριστές επιχειρήσεις, λειτουργούν ανεξάρτητα ως υπεύθυνοι επεξεργασίας των Δεδομένων σας και έχουν τη δική τους πολιτική προστασίας δεδομένων, που θα πρέπει να συμβουλευτείτε ξεχωριστά. Επομένως, οποιαδήποτε αναφορά στην παρούσα στην επεξεργασία των Δεδομένων σας δεν αφορά τη BMW Hellas Α.Ε., άλλες εταιρείες του Ομίλου BMW ή τους επίσημους εμπόρους και εξουσιοδοτημένους επισκευαστές.

 

Η παρούσα Πολιτική και οι όροι αυτής ενδέχεται να τροποποιούνται κατά καιρούς. Για το λόγο αυτό, σας συμβουλεύουμε να επισκέπτεστε τον ιστότοπο της BMW Financial Services τακτικά, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές.

Η BMW Financial Services είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των Δεδομένων. Η BMW Financial Services συλλέγει και επεξεργάζεται τα Δεδομένα, μεταξύ άλλων, πελατών, περιλαμβανομένων εκείνων που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της και εκείνων που μπορεί να ενδιαφέρονται για τις υπηρεσίες αυτές, αντικλήτων και πραγματικών δικαιούχων πελατών (κατά περίπτωση).

H BMW Financial Services συλλέγει και επεξεργάζεται περαιτέρω τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μέσω των διαφόρων υπηρεσιών και τρόπων επικοινωνίας που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική:


(α) Δεδομένα επικοινωνίας (π.χ. ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ.).


(β) Στοιχεία σύμβασης (π.χ. είδος και αριθμός σύμβασης, προσφερόμενες υπηρεσίες, αριθμός πλαισίου, αριθμός κυκλοφορίας οχήματος κλπ.).


(γ) Προσωπικά στοιχεία και δεδομένα λογαριασμού (π.χ. αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου, Α.Φ.Μ., στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, στοιχεία καρτών, στοιχεία τιμολογίου κλπ.).


(δ) Δεδομένα κοινωνικού και δημογραφικού χαρακτήρα (π.χ. ηλικία, γένος, οικογενειακή κατάσταση, υπηκοότητα, εκπαίδευση, επάγγελμα κλπ.).


(ε) Δεδομένα συναλλακτικής συμπεριφοράς (π.χ. συναλλαγές, πληρωμές, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών συναλλαγών και πληρωμών με κάρτα μέσω της πλατφόρμας ALPHA e-Commerce, παράπονα, καταγεγραμμένες κλήσεις, ζωντανές συνομιλίες μέσω γραπτών μηνυμάτων κλπ.).


(στ) Δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς (π.χ. εισόδημα, οικιακές δαπάνες, εξασφαλίσεις), περιλαμβανομένων δεδομένων πιστοληπτικής ικανότητας (π.χ. οφειλές σε πιστωτικά ιδρύματα από δάνεια κλπ.), δεδομένων αθέτησης οικονομικών υποχρεώσεων (π.χ. ακάλυπτες επιταγές, καταγγελίες δανείων, διαταγές πληρωμής, κατασχέσεις, κλπ.), και δεδομένων πιστωτικής βαθμολόγησης (credit profiling - credit scoring).


(ζ) Στοιχεία ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (ηλεκτρονική υπογραφή)
 

(θ) Δεδομένα που αφορούν πολιτικά εκτιθέμενα πρόσωπα (Π.Ε.Π.), καθώς και ποινικές καταδίκες και αδικήματα, κατασχέσεις, δημεύσεις, δεσμεύσεις περιουσίας, αποκλειστικά σε συμμόρφωση προς το Ν. 4557/2018 για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΦΕΚ Α' 139/20.07.2018) και την με αριθμ. 281/17.03.2009 Απόφαση της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων (ΦΕΚ Β’ 650/09.04.2009), που συλλέγονται με σκοπό την καταπολέμηση της απάτης,. της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.


(ι) Δεδομένα που αφορούν την υγεία, αποκλειστικά σε συμμόρφωση προς την Ενότητα Β' του Δεύτερου Κεφαλαίου της υπ' αριθ. 392/1/31.05.2021 Απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Β' 2411/07.06.2021), για τους σκοπούς της διαδικασίας επίλυσης καθυστερήσεων απαιτήσεων που προβλέπεται στην ανωτέρω Απόφαση (Ενότητα Α' του Δεύτερου Κεφαλαίου αυτής), καθώς και, εφόσον απαιτείται, στο πλαίσιο της έγκρισης αιτημάτων χρηματοδότησης και παροχής τραπεζικών υπηρεσιών σε άτομα με ειδικές ανάγκες.


(ια) Στοιχεία ταυτοποίησης των πραγματικών δικαιούχων (π.χ. ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, είδος και ποσοστό δικαιώματος, εθνικότητα, εάν αποτελούν ΠΕΠ κλπ.) για την εξακρίβωση της ταυτότητάς τους, για τους σκοπούς εφαρμογής μέτρων δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη σύμφωνα με το Ν. 4557/2018.

Η BMW Financial Services συλλέγει πληροφορίες σχετικά με εσάς μεταξύ άλλων στις ακόλουθες περιπτώσεις:


(α) Όταν επικοινωνείτε μαζί μας, μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου, της ιστοσελίδας μας ή της διαδικτυακής πύλης των πελατών μας (customer web portal), για να ζητήσετε πληροφορίες για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.


(β) Όταν υποβάλετε αίτηση στην BMW Financial Services για χρηματοδότηση ή/και ασφάλιση οχήματος, μαζί με όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, και όταν συνάπτετε σύμβαση με τη BMW Financial Services.


(γ) Από τη BMW Hellas Α.Ε., από άλλες εταιρείες του Ομίλου BMW ή συνεργάτες της, που νομίμως διαβιβάζουν τα Δεδομένα στη BMW Financial Services.


(δ) Από το δίκτυο των επίσημων εμπόρων και εξουσιοδοτημένων επισκευαστών.


(ε) Από την εταιρεία Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών Α.Ε. και το διακριτικό τίτλο ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. (Οδός Αλαμάνας 2 & Πρεμετής, 15125 Μαρούσι, τηλ. 210-3676700) (ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ), με σκοπό τη διαπίστωση της πιστοληπτικής σας ικανότητας.


(στ) Στο πλαίσιο του ελέγχου του πελατολογίου μας και των συνεργατών/προμηθευτών μας βάσει των καταλόγων προσώπων σε περιοριστικά μέτρα που εκδίδονται δυνάμει σχετικών Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, αποκλειστικά σε συμμόρφωση προς τον Ν. 4557/2018 και την με αριθμ. 281/17.03.2009 Απόφαση της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων, με σκοπό την πρόληψη και καταστολή της απάτης, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.


(ζ) Περιστασιακά, από τρίτα μέρη, που ενδέχεται να μας διαβιβάσουν νομίμως πληροφορίες σχετικά με εσάς ή στα αρχεία των οποίων μπορεί νομίμως να έχουμε πρόσβαση.


(η) Από δημόσια προσβάσιμες πηγές (π.χ. Υποθηκοφυλακεία, Κτηματολόγιο, Εμπορικά Μητρώα, διαδίκτυο) εφόσον τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για τους σκοπούς της επεξεργασίας.


Εάν παρέχετε προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό τρίτου, θα πρέπει προηγουμένως να διασφαλίσετε ότι αυτός έχει λάβει γνώση της παρούσας Πολιτικής.


Εάν είστε κάτω των 15 ετών, επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας μόνο εάν έχει δοθεί η σχετική συγκατάθεση του προσώπου που ασκεί τη γονική σας μέριμνα.


Παρακαλούμε να μας βοηθάτε να τηρούμε ενημερωμένες τις πληροφορίες σχετικά με εσάς, ενημερώνοντάς μας για τυχόν αλλαγές των Δεδομένων σας.

H BMW Financial Services, η ίδια ή/και τρίτοι κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, επεξεργάζεται τα Δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:


(α) Αξιολόγηση της αίτησής σας και σύναψη σύμβασης για παροχή τραπεζικών υπηρεσιών από τη BMW Financial Services [Άρθρο 6(1)(β) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων].


(β) Εκτέλεση της σύμβασης χορήγησης δανείου που συνήψατε με τη BMW Financial Services [Άρθρο 6(1)(β) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων].


(γ) Εκπλήρωση, παρακολούθηση, εξυπηρέτηση και υποστήριξη των συναλλαγών και σχέσεων σας με τη BMW Financial Services [Άρθρο 6(1)(β) & 6(1)(στ) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων].


(δ) Εκτέλεση από τη BMW Financial Services της συμβατικής της σχέσης με τους εμπορικούς συνεργάτες της (παρόχους προϊόντων και υπηρεσιών/ προμηθευτές) [Άρθρο 6(1)(β) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων].


(ε) Συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις στις οποίες υπόκειται η BMW Financial Services, περιλαμβανομένης της εξακρίβωσης της ταυτότητας των πραγματικών δικαιούχων πελατών, για τους σκοπούς εφαρμογής μέτρων δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη σύμφωνα με το Ν. 4557/2018 [Άρθρο 6(1)(γ) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων].


(στ) Πρόληψη, αποτροπή και καταστολή παρανόμων πράξεων [Άρθρο 6(1)(γ) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων].


(ζ) Καταγραφή του περιεχομένου των τηλεφωνικών ή γραπτών επικοινωνιών και τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου στο οποίο καταγράφονται τα στοιχεία των τηλεφωνικών ή γραπτών επικοινωνιών με τους οφειλέτες, κατόπιν σχετικής ειδικής ενημέρωσής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3758/2009 για τις εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες οφειλές (ΦΕΚ Α' 68/05.05.2009) [Άρθρο 6(1)(γ) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων].


(η) Καταγραφή και αρχειοθέτηση εντολών που διαβιβάζετε στη BMW Financial Services τηλεφωνικώς ή μέσω γραπτών μηνυμάτων για αποδεικτικούς σκοπούς [Άρθρο 6(1)(στ) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων].


(θ) Προστασία των εννόμων συμφερόντων της BMW Financial Services και θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων [Άρθρο 6(1)(στ) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων].


(ι) Εφόσον έχετε δώσει ξεχωριστά τη συγκατάθεσή σας, για έρευνα αγοράς και για στατιστικούς σκοπούς, για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων από τη BMW Financial Services προϊόντων και υπηρεσιών [Άρθρο 6(1)(α) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων].Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων].

 

(ια) Εφόσον έχετε δώσει ξεχωριστά τη συγκατάθεσή σας, για σκοπούς προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών της BMW Financial Services και των λοιπών εταιρειών του Ομίλου BMW, περιλαμβανομένων προϊόντων και υπηρεσιών που μπορεί να σας ενδιαφέρουν κατά τη λήξη του ισχύοντος χρηματοδοτικού προϊόντος σας [Άρθρο 6(1)(α) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων].

 

Εάν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να ανακαλέσετε την εν λόγω συγκατάθεση οποτεδήποτε, με μελλοντική ισχύ.


Η BMW Financial Services δεν προβαίνει σε λήψη αποφάσεων αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ. Στην περίπτωση της πιστωτικής βαθμολόγησης (credit profiling - credit scoring) με σκοπό την αξιολόγηση της πιστοληπτικής σας ικανότητας για την χορήγηση δανείου, η οποία διεξάγεται βάσει δεδομένων που έχουν ληφθεί απευθείας από εσάς ή μετά από έρευνα στη βάση δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ AE, και με κριτήρια τα εισοδήματά σας, τις οικονομικές σας υποχρεώσεις, το επάγγελμά σας, τη τήρηση των συμβατικών σας υποχρεώσεων στο πλαίσιο προηγούμενων χρηματοδοτήσεων, η BMW Financial Services εξασφαλίζει πάντοτε την ανθρώπινη παρέμβαση στη λήψη των σχετικών αποφάσεων.


Εφόσον η παροχή των Δεδομένων είναι απαραίτητη από το νόμο ή προκειμένου η BMW Financial Services να συμβληθεί μαζί σας και να εκτελέσει τη μεταξύ σας σύμβαση, η μη παροχή των Δεδομένων μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία της BMW Financial Services να σας παρέχει τις υπηρεσίες της.

Τα Δεδομένα τα οποία συλλέγει η BMW Financial Services διαβιβάζονται στις ακόλουθες κατηγορίες αποδεκτών, εφόσον δικαιολογείται η νομιμότητα της διαβίβασης:


(α) Οποιοδήποτε πρόσωπο στο οποίο η BMW Financial Services αναθέτει, μερικά ή ολικά, την εκτέλεση της επεξεργασίας των Δεδομένων κατ' εντολή και για λογαριασμό της, σύμφωνα με το νόμο, υπό την ιδιότητά της ως υπευθύνου επεξεργασίας κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και της αντίστοιχης εθνικής νομοθεσίας, ως εκάστοτε ισχύει (π.χ. για Δεδομένα που αφορούν την είσπραξη απαιτήσεων σε περίπτωση υπερημερίας στο πλαίσιο των χορηγούμενων πιστώσεων, οι εταιρείες είσπραξης απαιτήσεων, οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων του Ν. 4354/2015 κ.λπ.).


(β) Δικηγόρους, συμβολαιογράφους και δικαστικούς επιμελητές, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, καθώς και ορκωτούς λογιστές και ελεγκτικές εταιρείες.


(γ) Εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών, για οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, με σκοπό τη σχετική ενημέρωσή σας, σύμφωνα με το Ν. 3758/2009.


(δ) Νομίμως διορισμένους αντικλήτους κατ' άρθρο 142 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, προκειμένου να παραλαμβάνουν έγγραφα που κοινοποιούνται από τη BMW Financial Services.


(ε) Συνδεδεμένες με τη BMW Financial Services εταιρείες, περιλαμβανομένων των BMW AG (München Petuelring 130, 80788, Μόναχο Γερμανία), BMW Vertriebs GmbH, BMW Austria Leasing GmbH, BMW Austria Bank GmbH (Siegfried-Marcus-Straße 24, A-5020, Σάλτσμπουργκ Αυστρία), BMW Hellas A.E. και των λοιπών εταιρειών του Ομίλου BMW, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου για τη διασυνοριακή ροή προσωπικών δεδομένων, εάν έχουν εφαρμογή.


(στ) Στο δίκτυο των επίσημων εμπόρων και εξουσιοδοτημένων επισκευαστών.


(ζ) Παρόχους προϊόντων και υπηρεσιών/ προμηθευτές, στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών τους στη BMW Financial Services (π.χ. πάροχοι υπηρεσιών συντήρησης ΙΤ, φιλοξενίας ΙΤ, προμηθευτές marketing, εταιρείες τήρησης αρχείων κλπ.).


(η) Οποιαδήποτε εποπτική αρχή, όπως απαιτείται από το εκάστοτε ισχύον εποπτικό πλαίσιο.


(θ) Οποιαδήποτε δημόσια ή δικαστική αρχή, εφόσον αυτό επιβάλλεται από το νόμο ή από δικαστική απόφαση.


(ι) Στην ανώνυμη εταιρεία ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. και το διακριτικό τίτλο ΔΙΑΣ (οδός Αλαμάνας 2 & Πρεμετής, 15125 Μαρούσι), για δεδομένα που αφορούν τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών μέσω ΑΤΜ με τραπεζικές κάρτες, μεταφορές πιστώσεων και άμεσες χρεώσεις (direct debit).


(ια) Στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., με σκοπό τη διαπίστωση της πιστοληπτικής σας ικανότητας και την εξυγίανση των οικονομικών συναλλαγών.


(ιβ) Στις ασφαλιστικές εταιρείες ALLIANZ A.A.E. (Λεωφόρος Αθηνών 110, 10442 Αθήνα) και METLIFE Ασφάλεια Ζωής Α.Ε., καθολικός διάδοχος του Ελληνικού υποκαταστήματος της Αμερικανικής εταιρείας AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY (Λεωφόρος Κηφισίας 119, 11524 Μαρούσι), για δεδομένα που αφορούν τη σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης με αυτές, καθώς και οποιαδήποτε άλλη ασφαλιστική εταιρεία για την οποία η BMW Financial Services μπορεί να διαμεσολαβήσει για τη σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης.


Όλα τα Δεδομένα αποθηκεύονται σε ασφαλείς διακομιστές δικούς μας ή των υπεργολάβων ή των συνεργατών μας (ή σε ασφαλή έντυπα αντίγραφα) και η πρόσβαση σε αυτά και η χρήση τους υπόκεινται στις πολιτικές και τα πρότυπα ασφαλείας μας (ή ισοδύναμα πρότυπα των υπεργολάβων ή των συνεργατών μας).

Η BMW Financial Services επεξεργάζεται τα Δεδομένα κατά προτίμηση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν τα Δεδομένα υφίστανται επεξεργασία σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η BMW Financial Services διασφαλίζει ότι τα Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό επίπεδο προστασίας δεδομένων, με τη χρήση πρότυπων συμβάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένων κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων.


Ορισμένες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη θεωρηθεί επισήμως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως χώρες που παρέχουν επαρκές και εφάμιλλο επίπεδο προστασίας δεδομένων. Συνεπώς, η διαβίβαση των Δεδομένων σε αυτές τις χώρες δεν απαιτεί οποιαδήποτε ειδική άδεια ή συμφωνία.


Σε χώρες για τις οποίες δεν έχει ληφθεί παρόμοια απόφαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η BMW Financial Services είτε θα ζητάει τη συγκατάθεσή σας για τη διαβίβαση, σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την Προστασία Δεδομένων, είτε θα διαβιβάζει τα Δεδομένα με βάση τις εγκεκριμένες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμβατικές ρήτρες που επιβάλλουν αντίστοιχες υποχρεώσεις προστασίας δεδομένων απευθείας στον παραλήπτη των Δεδομένων, εκτός εάν επιτρέπεται από τη νομοθεσία να προβεί στις εν λόγω διαβιβάσεις χωρίς την τήρηση αυτών των διατυπώσεων.

Η BMW Financial Services αποθηκεύει τα Δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από τον αντίστοιχο σκοπό επεξεργασίας και οποιονδήποτε άλλο επιτρεπόμενο συνδεδεμένο σκοπό (για παράδειγμα, όπου αφορούν την υπεράσπιση απαίτησης που έχει εγερθεί εναντίον της BMW Financial Services). Επομένως, στην περίπτωση που τα Δεδομένα χρησιμοποιούνται για δύο σκοπούς, η BMW Financial Services θα τα διατηρεί έως ότου ο σκοπός με το μακρότερο χρονικό διάστημα λήξει, αλλά θα σταματήσει να τα χρησιμοποιεί για τον σκοπό με το συντομότερο χρονικό διάστημα, μόλις παρέλθει το εν λόγω διάστημα. Πληροφορίες οι οποίες δεν είναι πλέον απαραίτητες είτε καθίστανται ανεπιστρεπτί ανώνυμες (και οι πληροφορίες που έχουν καταστεί ανώνυμες μπορεί να διατηρηθούν) είτε καταστρέφονται με ασφάλεια.


Συγκεκριμένα, τα Δεδομένα τηρούνται καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια της συναλλακτικής σας σχέσης με τη BMW Financial Services και, μετά τη λήξη ή λύση αυτής, για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ότι είναι δυνατό να εγερθούν αξιώσεις από τα μέρη ή, σε περίπτωση αξίωσης, έως την αμετάκλητη επίλυση τυχόν διαφοράς.


Ειδικά για τα Δεδομένα που η BMW Financial Services επεξεργάζεται βάσει συγκατάθεσης (π.χ. για σκοπούς marketing), μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε και τα Δεδομένα σας δεν θα υποβάλλονται πλέον σε επεξεργασία για το συγκεκριμένο σκοπό μετά την ανάκληση της συγκατάθεσης.


Σε σχέση με τη λειτουργία του Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV), τα δεδομένα που καταγράφονται τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και τις οδηγίες της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.


Η BMW Financial Services περιορίζει την πρόσβαση στα Δεδομένα στα πρόσωπα που είναι απαραίτητο να τα χρησιμοποιήσουν για το συγκεκριμένο σκοπό.

Η BMW Financial Services διασφαλίζει την ασφάλεια των Δεδομένων σύμφωνα με την τελευταία τεχνολογία. Για παράδειγμα, τα ακόλουθα μέτρα ασφαλείας χρησιμοποιούνται για την προστασία των Δεδομένων κατά αθέμιτης χρήσης ή οποιασδήποτε άλλης μορφής μη εξουσιοδοτημένης επεξεργασίας:

 

• Η πρόσβαση στα Δεδομένα περιορίζεται μόνο σε περιορισμένο αριθμό εξουσιοδοτημένων προσώπων για τους συγκεκριμένους σκοπούς.


• Τα Δεδομένα που έχουν συλλεχθεί διαβιβάζονται μόνο σε κρυπτογραφημένη μορφή.


• Επιπλέον, ειδικές κατηγορίες δεδομένων αποθηκεύονται μόνο σε κρυπτογραφημένη μορφή.


• Τα πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των Δεδομένων είναι τεχνικά απομονωμένα από άλλα συστήματα, προκειμένου να εμποδίζεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, για παράδειγμα μέσω παράνομης πρόσβασης (hacking).


• Επιπλέον, η πρόσβαση στα εν λόγω πληροφοριακά συστήματα παρακολουθείται σε μόνιμη βάση, προκειμένου να εντοπισθεί και αποτραπεί η παράνομη χρήση σε πρώιμο στάδιο.


Στην περίπτωση που η BMW Financial Services σας έχει δώσει κωδικό για την πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη πελατών (customer web portal), σε εφαρμογές ή σε υπηρεσίες που προσφέρει, είστε υπεύθυνοι να τηρείτε αυτό το κωδικό απόρρητο και να συμμορφώνεστε σε κάθε διαδικασία ασφαλείας για την οποία η BMW Financial Services σας έχει ενημερώσει. Σας ζητούμε να μην κοινοποιήσετε τον κωδικό πρόσβασης σε κανένα πρόσωπο.

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε οποτεδήποτε πρόσβαση στα Δεδομένα σας, διόρθωση/διαγραφή ή/ και περιορισμό της επεξεργασίας των Δεδομένων σας, καθώς και το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία ή/ και να ασκήσετε το δικαίωμά σας στη φορητότητα των Δεδομένων.


Εάν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε, με μελλοντική ισχύ.


Η BMW Financial Services θα ελέγξει το αίτημά σας και θα σας απαντήσει εντός προθεσμίας ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, ή, λαμβανομένης υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων, το αργότερο εντός προθεσμίας τριών μηνών.


Στην περίπτωση που έχετε οποιοδήποτε παράπονο σε σχέση με τη χρήση των Δεδομένων σας από τη BMW Financial Services, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία ενώπιον της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Αθήνα 115 23, τηλέφωνο: +30 210 6475600, e-mail: contact@dpa.gr, www.dpa.gr).


Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη BMW Financial Services στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται κατωτέρω.

Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία των Δεδομένων σας και για την άσκηση οποιουδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη BMW Financial Services τηλεφωνικά στο +30 210-9118500 (Δευτέρα - Παρασκευή 9:00-17:00), μέσω e-mail στη διεύθυνση infosf@bmw.gr ή/ και ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Λεωφόρος Κύμης & οδός Σενέκα 10, Κηφισιά Αττικής, ΤΚ 14564.


Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε απευθείας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της BMW Financial Services: κυρία Αικατερίνη Κούρτη, Λεωφόρος Κύμης & οδός Σενέκα 10, Κηφισιά Αττικής, ΤΚ 14564, τηλ.: +30 210-9118500, e-mail: compliancesf@bmw.gr.