Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής η "Πολιτική") αφορά την τραπεζική εταιρεία "BMW AUSTRIA BANK GmbH-Υποκατάστημα Αθηνών" (εφεξής "BMW Financial Services") και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που η BMW Financial Services τηρεί για φυσικά πρόσωπα. Πληροφορίες για εταιρείες και άλλους φορείς δεν περιλαμβάνονται στο σκοπό της παρούσας Πολιτικής.


Η ανώνυμη εταιρεία «BMW ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» και το δ.τ. «BMW Hellas Α.Ε.» (Λεωφόρος Κύμης & Οδός Σενέκα 10, 14564, Κηφισιά, τηλ.: 210-9118000), οι λοιπές εταιρείες του Ομίλου BMW καθώς και οι επίσημοι έμποροι και εξουσιοδοτημένοι επισκευαστές, αποτελούν ξεχωριστές επιχειρήσεις, λειτουργούν ανεξάρτητα ως υπεύθυνοι επεξεργασίας των δεδομένων σας και έχουν τη δική τους πολιτική προστασίας δεδομένων, που θα πρέπει επίσης να συμβουλευτείτε ξεχωριστά. Επομένως, οποιαδήποτε αναφορά στην παρούσα στην επεξεργασία των δεδομένων σας δεν αφορά την BMW Hellas Α.Ε., άλλες εταιρείες του Ομίλου BMW, ή τους επίσημους εμπόρους και εξουσιοδοτημένους επισκευαστές.


Η παρούσα Πολιτική και οι όροι αυτής ενδέχεται να τροποποιούνται, για το λόγο αυτό θα πρέπει να ενημερώνεστε τακτικά για το περιεχόμενό της και να ελέγχετε αυτό για τυχόν αλλαγές.
 


ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ:


Η BMW Financial Services είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, τα οποία επεξεργάζεται στο πλαίσιο της παροχής των χρηματοδοτικών και ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει.

H BMW Financial Services συλλέγει και επεξεργάζεται περαιτέρω τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων που σας αφορούν, μέσω των διαφόρων υπηρεσιών και τρόπων επικοινωνίας που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική:

 

 • Δεδομένα επικοινωνίας (π.χ. ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ.),
 • Στοιχεία σύμβασης (π.χ. είδος και αριθμός σύμβασης, προσφερόμενες υπηρεσίες, αριθμός πλαισίου και αριθμός κυκλοφορίας οχήματος κλπ.),
 • Προσωπικά στοιχεία και δεδομένα λογαριασμού (π.χ. αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου, Α.Φ.Μ., στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, στοιχεία τιμολογίου κλπ.),
 • Δεδομένα κοινωνικού και δημογραφικού χαρακτήρα (π.χ. ηλικία, γένος, οικογενειακή κατάσταση, υπηκοότητα, εκπαίδευση, επάγγελμα κλπ.),
 • Δεδομένα συναλλακτικής συμπεριφοράς (π.χ. συναλλαγές, πληρωμές, παράπονα, καταγεγραμμένες κλήσεις κλπ.), 
 • Δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς (π.χ. εισόδημα, οικιακές δαπάνες, πιστοληπτική ικανότητα, εξασφαλίσεις κλπ.),
 • Δεδομένα που αφορούν πολιτικά εκτιθέμενα πρόσωπα (Π.Ε.Π.) καθώς και ποινικές καταδίκες και αδικήματα, αποκλειστικά σε συμμόρφωση προς το Ν. 3691/2008 και την με αριθμ. 281/17.03.2009 Απόφαση της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων, που συλλέγονται με σκοπό την καταπολέμηση της απάτης,. της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, 
 • Δεδομένα που αφορούν την υγεία, αποκλειστικά σε συμμόρφωση προς την Ενότητα Β' του Δεύτερου Κεφαλαίου της υπ' αριθ. 195/29.07.2016 Απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Β' 2376/02.08.2016), για τους σκοπούς της διαδικασίας επίλυσης καθυστερήσεων απαιτήσεων που προβλέπεται στην ανωτέρω Απόφαση (Ενότητα Α' του Δεύτερου Κεφαλαίου αυτής), καθώς και, εφόσον απαιτείται, στο πλαίσιο της έγκρισης αιτημάτων χρηματοδότησης και παροχής τραπεζικών υπηρεσιών σε άτομα με ειδικές ανάγκες.
   

Η BMW Financial Services μπορεί να συλλέγει πληροφορίες σχετικά με εσάς μεταξύ άλλων στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

 • Όταν επικοινωνείτε μαζί μας, μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου, της ιστοσελίδας μας ή της διαδικτυακής πύλης των πελατών μας (customer web portal), για να ζητήσετε πληροφορίες για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρουμε,
 • Όταν μας υποβάλετε αίτηση για χρηματοδότηση ή/και ασφάλιση οχήματος, μαζί με όλα τα απαιτούμενα έγγραφα,
 • Από τη "BMW Hellas Α.Ε.", και από άλλες εταιρείες του Ομίλου BMW που νομίμως διαβιβάζουν σε εμάς τα προσωπικά σας δεδομένα, 
 • Από το δίκτυο των επίσημων εμπόρων και εξουσιοδοτημένων επισκευαστών,
 • Από την εταιρεία "Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών Α.Ε." και το διακριτικό τίτλο "ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε." (Οδός Αλαμάνας 2 & Πρεμετής, 15125 Μαρούσι, τηλ. 210-3676700) (εφ’ εξής "ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ"), με σκοπό τη διαπίστωση της πιστοληπτικής σας ικανότητας,
 • Στο πλαίσιο του ελέγχου του πελατολογίου μας και των συνεργατών/προμηθευτών μας βάσει των καταλόγων προσώπων σε περιοριστικά μέτρα που εκδίδονται δυνάμει σχετικών Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, αποκλειστικά σε συμμόρφωση προς το Ν. 3691/2008 και την με αριθμ. 281/17.03.2009 Απόφαση της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων, με σκοπό την πρόληψη και καταστολή της απάτης, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,
 • Περιστασιακά, από τρίτα μέρη, που ενδέχεται να μας διαβιβάσουν νομίμως πληροφορίες σχετικά με εσάς ή στα αρχεία των οποίων μπορεί νομίμως να έχουμε πρόσβαση. 

 

Εάν παρέχετε προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό τρίτου, θα πρέπει προηγουμένως να διασφαλίσετε ότι αυτός έχει λάβει γνώση της παρούσας Πολιτικής. 

 


Εάν είστε κάτω των 16 ετών, δεν πρέπει να μας παρέχετε οποιαδήποτε πληροφορία για εσάς, παρά μόνο εάν έχετε τη συγκατάθεση του προσώπου που ασκεί τη γονική σας μέριμνα.
Παρακαλούμε να μας βοηθάτε να τηρούμε ενημερωμένες τις πληροφορίες σχετικά με εσάς, ενημερώνοντάς μας για τυχόν αλλαγές των προσωπικών σας δεδομένων.
 

H BMW Financial Services μπορεί, η ίδια ή/και τρίτοι κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σας για τους ακόλουθους σκοπούς:

 

 • Αξιολόγηση της αίτησής σας από τη BMW Financial Services και σύναψη σύμβασης για παροχή τραπεζικών υπηρεσιών [Άρθρο 6(1)(β) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων], 
 • Εκτέλεση της σύμβασής σας με τη BMW Financial Services [Άρθρο 6(1)(β) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων],
 • Εκπλήρωση, παρακολούθηση, εξυπηρέτηση και υποστήριξη των συναλλαγών και σχέσεων σας με τη BMW Financial Services [Άρθρο 6(1)(β) & 6(1)(στ) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων], 
 • Συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις στις οποίες υπόκειται η BMW Financial Services [Άρθρο 6(1)(γ) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων], 
 • Πρόληψη, αποτροπή και καταστολή παρανόμων πράξεων [Άρθρο 6(1)(γ) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων], 
 • Καταγραφή και αρχειοθέτηση των εντολών που διαβιβάζετε στην BMW Financial Services τηλεφωνικώς για αποδεικτικούς σκοπούς [Άρθρο 6(1)(στ) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων], 
 • Εφόσον έχετε δώσει ξεχωριστά τη συγκατάθεσή σας για την περαιτέρω χρήση των δεδομένων σας, για έρευνα αγοράς, για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων από τη BMW Financial Services προϊόντων και υπηρεσιών [Άρθρο 6(1)(α) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων], 
 • Εφόσον έχετε δώσει ξεχωριστά τη συγκατάθεσή σας για την περαιτέρω χρήση των δεδομένων σας, για σκοπούς προώθησης (marketing) των προϊόντων και υπηρεσιών της BMW Financial Services και των λοιπών εταιρειών του Ομίλου BMW, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων και υπηρεσιών που μπορεί να σας ενδιαφέρουν κατά τη λήξη του ισχύοντος χρηματοδοτικού προϊόντος σας [Άρθρο 6(1)(α) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων],

Εάν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε, με μελλοντική ισχύ.
 

Τα δεδομένα τα οποία συλλέγουμε μπορεί να διαβιβάζονται στις ακόλουθες κατηγορίες αποδεκτών, εφόσον δικαιολογείται η νομιμότητα της διαβίβασης:

 

 • Οποιοδήποτε πρόσωπο στο οποίο η BMW Financial Services αναθέτει, μερικά ή ολικά, την εκτέλεση της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας κατ' εντολή και για λογαριασμό της, σύμφωνα με το νόμο, υπό την ιδιότητά της ως υπευθύνου επεξεργασίας κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (π.χ. για δεδομένα που αφορούν την είσπραξη απαιτήσεων σε περίπτωση υπερημερίας στο πλαίσιο των χορηγούμενων πιστώσεων, οι εταιρείες είσπραξης απαιτήσεων, οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων του Ν. 4354/2015, οι δικηγόροι, οι συμβολαιογράφοι και οι δικαστικοί επιμελητές στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους κ.λπ.), 
 • Οι εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών, για οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες και με σκοπό τη σχετική ενημέρωσή σας, σύμφωνα το Ν. 3758/2009, 
 • Οι συνδεδεμένες με τη BMW Financial Services εταιρείες, περιλαμβανομένης της BMW AG (München Petuelring 130, 80788, Μόναχο Γερμανία), των εταιρειών BMW Vertriebs GmbH, BMW Austria Leasing GmbH, και BMW Austria Bank GmbH (Siegfried-Marcus-Straße 24, A-5020, Σάλτσμπουργκ Αυστρία), της BMW Hellas A.E. και των λοιπών εταιρειών του Ομίλου BMW, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου για τη διασυνοριακή ροή προσωπικών δεδομένων, εάν έχουν εφαρμογή, 
 • Το δίκτυο των επίσημων εμπόρων και εξουσιοδοτημένων επισκευαστών, 
 • οι πάροχοι υπηρεσιών/ προμηθευτές που χρησιμοποιούμε, στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών τους σε εμάς (π.χ. πάροχοι υπηρεσιών συντήρησης ΙΤ, φιλοξενίας ΙΤ, προμηθευτές marketing κλπ.), 
 • Οποιαδήποτε εποπτική αρχή, όπως κατά περίπτωση απαιτείται από το εκάστοτε ισχύον εποπτικό πλαίσιο, 
 • Οποιαδήποτε δημόσια ή δικαστική αρχή, εφόσον αυτό επιβάλλεται από το νόμο ή από δικαστική απόφαση, 
 • Η ανώνυμη εταιρεία "ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε." και το διακριτικό τίτλο "ΔΙΑΣ" (Οδός Αλαμάνας 2 & Πρεμετής, 15125 Μαρούσι), για δεδομένα που αφορούν τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών μέσω ΑΤΜ με τραπεζικές κάρτες, μεταφορές πιστώσεων και άμεσες χρεώσεις (direct debit),
 • Η εταιρεία “ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.”, με σκοπό τη διαπίστωση της πιστοληπτικής ικανότητάς σας, 
 • Οι ασφαλιστικές εταιρείες "ALLIANZ A.A.E." (Λεωφόρος Αθηνών 110, 10442, Αθήνα) και "METLIFE Ασφάλεια Ζωής Α.Ε.", καθολικός διάδοχος του Ελληνικού υποκαταστήματος της Αμερικανικής εταιρείας "AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY" (Λεωφόρος Κηφισίας 119, 11524 Μαρούσι), για δεδομένα που αφορούν τη σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης με αυτές, καθώς και οποιαδήποτε άλλη ασφαλιστική εταιρεία για την οποία η BMW Financial Services μπορεί να διαμεσολαβήσει για τη σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης, ενεργούσα, στο πλαίσιο αυτό, ως εκτελούσα την επεξεργασία για λογαριασμό των ασφαλιστικών εταιρειών.

 


Όλες οι πληροφορίες που σας αφορούν αποθηκεύονται σε ασφαλείς διακομιστές δικούς μας ή των υπεργολάβων ή των συνεργατών μας (ή σε ασφαλή έντυπα αντίγραφα) και η πρόσβαση σε αυτές και η χρήση τους υπόκεινται στις πολιτικές και τα πρότυπα ασφαλείας μας (ή ισοδύναμα πρότυπα των υπεργολάβων ή των συνεργατών μας).
 

 

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ:


Τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία κατά προτίμηση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν προσωπικά δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η BMW Financial Services διασφαλίζει ότι τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό επίπεδο προστασίας δεδομένων, με τη χρήση πρότυπων συμβάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένων κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων.


Ορισμένες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ο Καναδάς και η Ελβετία, έχουν ήδη θεωρηθεί επισήμως από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως χώρες που παρέχουν επαρκές και εφάμιλλο επίπεδο προστασίας δεδομένων. Συνεπώς, η διαβίβαση δεδομένων σε αυτές δεν απαιτεί οποιαδήποτε ειδική άδεια ή συμφωνία.


Σε χώρες για τις οποίες δεν έχει ληφθεί σχετική απόφαση, όπως η Ινδία ή η Ιαπωνία, είτε θα ζητούμε τη συγκατάθεσή σας για τη διαβίβαση, είτε θα διαβιβάζουμε τα δεδομένα με βάση τις εγκεκριμένες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμβατικές ρήτρες που επιβάλλουν αντίστοιχες υποχρεώσεις προστασίας δεδομένων απευθείας στον παραλήπτη, εκτός εάν επιτρέπεται από τους εφαρμοστέους νόμους για την προστασία προσωπικών δεδομένων να προβούμε στις εν λόγω διαβιβάσεις χωρίς την τήρηση αυτών των διατυπώσεων.
 

Αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από τον αντίστοιχο σκοπό επεξεργασίας και οποιονδήποτε άλλο επιτρεπόμενο συνδεδεμένο σκοπό (για παράδειγμα, όπου αφορούν την υπεράσπιση απαίτησης που έχει εγερθεί εναντίον μας). Επομένως, στην περίπτωση που τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για δύο σκοπούς, θα τα διατηρούμε έως ότου ο σκοπός με το μακρότερο χρονικό διάστημα λήξει, αλλά θα σταματήσουμε να τα χρησιμοποιούμε για τον σκοπό με το συντομότερο χρονικό διάστημα, μόλις παρέλθει το εν λόγω διάστημα. Πληροφορίες οι οποίες δεν είναι πλέον απαραίτητες, είτε καθίστανται ανεπιστρεπτεί ανώνυμες (και οι πληροφορίες που έχουν καταστεί ανώνυμες μπορεί να διατηρηθούν) είτε καταστρέφονται με ασφάλεια.


Συγκεκριμένα, τα δεδομένα σας διατηρούνται καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια της συναλλακτικής σας σχέσης με τη BMW Financial Services και, μετά τη λήξη αυτής, για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ότι είναι δυνατό να εγερθούν αξιώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη ή, σε περίπτωση αξίωσης, έως την αμετάκλητη επίλυση τυχόν διαφοράς.
Ειδικά για τα δεδομένα σας που επεξεργαζόμαστε βάσει της συγκατάθεσής σας (π.χ. για σκοπούς marketing), αυτά τηρούνται από τη λήψη της σχετικής συναίνεσης και έως ότου ανακαλέσετε αυτή.


Περιορίζουμε την πρόσβαση στα δεδομένα σας στα πρόσωπα που είναι απαραίτητο να τα χρησιμοποιήσουν για το συγκεκριμένο σκοπό.
 

Διασφαλίζουμε την ασφάλεια των δεδομένων σας σύμφωνα με την τελευταία τεχνολογία. Για παράδειγμα, τα ακόλουθα μέτρα ασφαλείας χρησιμοποιούνται για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά αθέμιτης χρήσης ή οποιασδήποτε άλλης μορφής μη εξουσιοδοτημένης επεξεργασίας:

 

 • Η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα περιορίζεται μόνο σε περιορισμένο αριθμό εξουσιοδοτημένων προσώπων για τους συγκεκριμένους σκοπούς. 
 • Τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί διαβιβάζονται μόνο σε κρυπτογραφημένη μορφή.
 • Επιπλέον, ευαίσθητα δεδομένα αποθηκεύονται μόνο σε κρυπτογραφημένη μορφή.
 • Τα πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των δεδομένων είναι τεχνικά απομονωμένα από άλλα συστήματα, προκειμένου να εμποδίζεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, για παράδειγμα μέσω παράνομης πρόσβασης (hacking).
 • Επιπλέον, η πρόσβαση στα εν λόγω πληροφοριακά συστήματα παρακολουθείται σε μόνιμη βάση, προκειμένου να εντοπισθεί και αποτραπεί η παράνομη χρήση σε πρώιμο στάδιο.

 


Στην περίπτωση που σας έχουμε δώσει κωδικό για την πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη πελατών (customer web portal), σε εφαρμογές ή σε υπηρεσίες που προσφέρουμε, είστε υπεύθυνοι να τηρείτε αυτό το κωδικό απόρρητο και να συμμορφώνεστε σε κάθε διαδικασία ασφαλείας, όπως σας έχουμε ενημερώσει. Σας ζητούμε να μην κοινοποιήσετε τον κωδικό πρόσβασης σε κανένα πρόσωπο.
 

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, διόρθωση/διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, περιορισμό της επεξεργασίας, δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία ή/και να ασκήσετε το δικαίωμά σας στη φορητότητα των δεδομένων.


Εάν η επεξεργασία δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε, με μελλοντική ισχύ.


Θα ελέγξουμε το αίτημά σας και θα σας απαντήσουμε εντός προθεσμίας ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, ή, λαμβανομένης της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων, το αργότερο εντός προθεσμίας τριών μηνών.
Στην περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται κατ’ οποιοδήποτε τρόπο η προστασία των δεδομένων σας, δικαιούστε να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Αθήνα 115 23, τηλέφωνο: +30 210 6475600, e-mail: contact@dpa.gr, www.dpa.gr).


Μπορείτε να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας επικοινωνώντας με τη BMW Financial Services στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται κατωτέρω.
 

Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη BMW Financial Services, τηλεφωνικά στο +30 210-9118500 (Δευτέρα - Παρασκευή 9:00-17:00), με e-mail: infosf@bmw.gr και/ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Λεωφόρος Κύμης & Οδός Σενέκα 10, Κηφισιά Αττικής, ΤΚ 14564.


Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε απευθείας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της BMW Financial Services: κ. Αικατερίνη Κούρτη, Λεωφόρος Κύμης & Σενέκα 10, Κηφισιά Αττικής, ΤΚ 14564, τηλ.: +30 210-9118500, e-mail: infosf@bmw.gr.