ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ για παρόχους προϊόντων και υπηρεσιών / προμηθευτές BMW AUSTRIA BANK GmbH-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ BMW HELLAS LEASING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (η Πολιτική) αφορά την εταιρεία “BMW Austria Bank GmbH-Υποκατάστημα Αθηνών” και την εταιρεία “BMW Hellas Leasing Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία” (στο εξής καλούμενες από κοινού “BMW Financial Services”) με έδρα αμφότερες στην Κηφισιά Αττικής (λεωφόρος Κύμης & οδός Σενέκα 10) και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (τα Δεδομένα) που η κάθε μία από τις ως άνω εταιρείες τηρεί για φυσικά πρόσωπα που είναι πάροχοι προϊόντων και υπηρεσιών (προμηθευτές). Πληροφορίες για εταιρείες και άλλους φορείς δεν περιλαμβάνονται στο σκοπό της παρούσας Πολιτικής.

Μάθετε περισσότερα

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

 

Η “BMW Austria Bank GmbH-Υποκατάστημα Αθηνών” και η “BMW Hellas Leasing Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία” είναι η κάθε μία ξεχωριστά υπεύθυνος επεξεργασίας των Δεδομένων που αφορούν τους αντίστοιχους παρόχους προϊόντων και υπηρεσιών (προμηθευτές) και συλλέγει και επεξεργάζεται τα εν λόγω Δεδομένα για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική. Η από κοινού αναφορά τους στην παρούσα πολιτική ως “BMW Financial Services” σε καμία περίπτωση δεν καθιστά τις ως άνω εταιρείες από κοινού υπεύθυνους επεξεργασίας των Δεδομένων.

 

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ.

 

H BMW Financial Services συλλέγει και επεξεργάζεται τις ακόλουθες κατηγορίες Δεδομένων:

(α) Δεδομένα επικοινωνίας (π.χ. ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ.),

(β) Στοιχεία σύμβασης (π.χ. είδος και αριθμός σύμβασης κλπ.),

(γ) Προσωπικά στοιχεία και δεδομένα λογαριασμού (π.χ. Α.Φ.Μ., στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, στοιχεία τιμολογίων κλπ.),

(δ) Δεδομένα κοινωνικού και δημογραφικού χαρακτήρα (π.χ. επάγγελμα κλπ.),

(ε) Δεδομένα συναλλακτικής συμπεριφοράς (π.χ. οικονομικές συναλλαγές, πληρωμές, παράπονα, καταγεγραμμένες κλήσεις κλπ.),

(στ) Δεδομένα που αφορούν πολιτικά εκτιθέμενα πρόσωπα (Π.Ε.Π.), καθώς και ποινικές καταδίκες και αδικήματα, κατασχέσεις, δημεύσεις, δεσμεύσεις περιουσίας, αποκλειστικά σε συμμόρφωση με την εσωτερική πολιτική του Ομίλους BMW για την πρόληψη της και την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, και ειδικώς στην περίπτωση της “BMW Austria Bank GmbH-Υποκατάστημα Αθηνών”, σε συμμόρφωση και προς τον Ν. 4557/2018 (ΦΕΚ Α' 139/20.07.2018) και την με αριθμ. 281/17.03.2009 Απόφαση της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς και κάθε άλλη σχετική νομοθεσία.

 

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

 

H BMW Financial Services, η ίδια ή/και τρίτοι κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, επεξεργάζεται τα Δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

(α) Σύναψη και εκτέλεση σύμβασης με τη BMW Financial Services, περιλαμβανομένης της επικοινωνίας που σχετίζεται με διαδικασίες αγορών, διαδικασίες διαγωνισμών και διαπραγματεύσεις [Άρθρο 6(1)(β) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων - ΓΚΠΔ],

(β) Εκπλήρωση των έννομων υποχρεώσεων της BMW Financial Services και συμμόρφωσή της στους κανόνες του Ομίλου BMW, ειδικά όσον αφορά τους φορολογικούς νόμους και την νομοθεσία για την καταπολέμηση της διαφθοράς, της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες [Άρθρο 6(1)(γ) του ΓKΠΔ],

(γ) Πρόληψη, αποτροπή και καταστολή παρανόμων πράξεων [Άρθρο 6(1)(γ) του ΓΚΠΔ],

(δ) Προστασία των εννόμων συμφερόντων της BMW Financial Services ή των συμφερόντων τρίτων, π.χ. διασφάλιση της ασφάλειας των πληροφοριών, διερεύνηση και επίλυση τεχνικών θεμάτων στο πλαίσιο της παροχής των προϊόντων και υπηρεσιών και βελτιστοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων, θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων σχετικά με διαδικασίες αγορών, διαδικασίες διαγωνισμών και την σύναψη και την εκτέλεση συμβάσεων με την BMW Financial Services [Άρθρο 6(1)(στ) του ΓΚΠΔ].

 

H παροχή των Δεδομένων είναι οικειοθελής. Ωστόσο, η μη παροχή τους θα αποτρέψει την συμμετοχή του προμηθευτή στις διαδικασίες αγορών και/ή διαγωνισμών ή την σύναψη σύμβασης με την BMW Financial Services.

 

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

 

Τα Δεδομένα τα οποία συλλέγει η BMW Financial Services διαβιβάζονται στις ακόλουθες κατηγορίες αποδεκτών, εφόσον δικαιολογείται η νομιμότητα της διαβίβασης:

(α) Οποιοδήποτε πρόσωπο στο οποίο η BMW Financial Services αναθέτει, μερικά ή ολικά, την εκτέλεση της επεξεργασίας των Δεδομένων κατ' εντολή και για λογαριασμό της, σύμφωνα με το νόμο, υπό την ιδιότητά της ως υπευθύνου επεξεργασίας κατά την έννοια του ΓΚΠΔ και της αντίστοιχης εθνικής νομοθεσίας, ως εκάστοτε ισχύει,

(β) Δικηγόρους, συμβολαιογράφους και δικαστικούς επιμελητές, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, καθώς και ορκωτούς λογιστές και ελεγκτικές εταιρείες,

(γ) Συνδεδεμένες με τη BMW Financial Services εταιρείες, περιλαμβανομένων των BMW AG (München Petuelring 130, 80788, Μόναχο Γερμανία), BMW Vertriebs GmbH, BMW Austria Leasing GmbH, BMW Austria Bank GmbH (Siegfried-Marcus-Straße 24, A-5020, Σάλτσμπουργκ Αυστρία), BMW Hellas Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Αυτοκινήτων και των λοιπών εταιρειών του Ομίλου BMW που παρέχουν στην BMW Financial Services υπηρεσίες σχετικές με τις διαδικασίες αγορών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου για τη διασυνοριακή ροή προσωπικών δεδομένων, εφόσον έχουν εφαρμογή,

(δ) Παρόχους προϊόντων και υπηρεσιών/ προμηθευτές στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών τους στη BMW Financial Services (π.χ. πάροχοι υπηρεσιών συντήρησης ΙΤ, φιλοξενίας ΙΤ, εταιρείες τήρησης αρχείων κλπ.).

(ε) Οποιαδήποτε εποπτική αρχή, όπως απαιτείται από το εκάστοτε ισχύον εποπτικό πλαίσιο,

(στ) Οποιαδήποτε δημόσια ή δικαστική αρχή, εφόσον αυτό επιβάλλεται από το νόμο ή από δικαστική απόφαση.

 

Κατά τη διαβίβαση των Δεδομένων, η BMW Financial Services λαμβάνει πάντοτε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίζει την προστασία των Δεδομένων σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Η BMW Financial Services διασφαλίζει επίσης ότι οι παραπάνω αποδέκτες εγγυώνται την εμπιστευτικότητα των Δεδομένων και, προς τον σκοπό αυτό, έχει συνάψει με αυτούς τις απαιτούμενες συμβάσεις ώστε να διασφαλίζει την συμμόρφωσή τους με όλες τις έννομες απαιτήσεις προστασίας των Δεδομένων.

 

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ.

 

Η BMW Financial Services επεξεργάζεται τα Δεδομένα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν τα Δεδομένα υφίστανται επεξεργασία σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η BMW Financial Services διασφαλίζει ότι τα  Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό επίπεδο προστασίας δεδομένων, με τη χρήση πρότυπων συμβάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένων κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων.

 

Ορισμένες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη θεωρηθεί επισήμως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως χώρες που παρέχουν επαρκές και εφάμιλλο επίπεδο προστασίας δεδομένων. Συνεπώς, η διαβίβαση των Δεδομένων σε αυτές τις χώρες δεν απαιτεί οποιαδήποτε ειδική άδεια ή συμφωνία.

 

Σε χώρες για τις οποίες δεν έχει ληφθεί παρόμοια απόφαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η BMW Financial Services είτε θα ζητάει συγκατάθεση για τη διαβίβαση, σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την Προστασία Δεδομένων, είτε θα διαβιβάζει τα Δεδομένα με βάση τις εγκεκριμένες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμβατικές ρήτρες που επιβάλλουν αντίστοιχες υποχρεώσεις προστασίας δεδομένων απευθείας στον παραλήπτη των Δεδομένων, εκτός εάν επιτρέπεται από τη νομοθεσία να προβεί στις εν λόγω διαβιβάσεις χωρίς την τήρηση αυτών των διατυπώσεων.

 

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ.

 

Η BMW Financial Services αποθηκεύει τα Δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από τον αντίστοιχο σκοπό επεξεργασίας και οποιονδήποτε άλλο επιτρεπόμενο συνδεδεμένο σκοπό (για παράδειγμα, όπου αφορούν την υπεράσπιση απαίτησης που έχει εγερθεί εναντίον της BMW Financial Services). Πληροφορίες οι οποίες δεν είναι πλέον απαραίτητες είτε καθίστανται ανεπιστρεπτί ανώνυμες είτε καταστρέφονται με ασφάλεια.

 

Συγκεκριμένα, τα Δεδομένα τηρούνται καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια της συναλλακτικής σας σχέσης με τη BMW Financial Services και, μετά τη λήξη ή λύση αυτής, για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ότι είναι δυνατό να εγερθούν αξιώσεις από τα μέρη ή, σε περίπτωση αξίωσης, έως την αμετάκλητη επίλυση τυχόν διαφοράς.

 

Η BMW Financial Services περιορίζει την πρόσβαση στα Δεδομένα στα πρόσωπα που είναι απαραίτητο να τα χρησιμοποιήσουν για το συγκεκριμένο σκοπό.

 

ΠΩΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

 

Η BMW Financial Services διασφαλίζει την ασφάλεια των Δεδομένων λαμβάνοντας εκτεταμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα τεχνολογίας που υπόκεινται σε τακτικές επισκοπήσεις και αναθεωρήσεις. Για παράδειγμα, τα ακόλουθα μέτρα ασφαλείας χρησιμοποιούνται για την προστασία των Δεδομένων κατά αθέμιτης χρήσης ή οποιασδήποτε άλλης μορφής μη εξουσιοδοτημένης επεξεργασίας:

• Η πρόσβαση στα Δεδομένα περιορίζεται μόνο σε περιορισμένο αριθμό εξουσιοδοτημένων προσώπων για τους συγκεκριμένους σκοπούς.

• Τα Δεδομένα που έχουν συλλεχθεί διαβιβάζονται μόνο σε κρυπτογραφημένη μορφή.

• Επιπλέον, ειδικές κατηγορίες δεδομένων αποθηκεύονται μόνο σε κρυπτογραφημένη μορφή.

• Τα πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των Δεδομένων είναι τεχνικά απομονωμένα από άλλα συστήματα, προκειμένου να εμποδίζεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, για παράδειγμα μέσω παράνομης πρόσβασης (hacking).

• Επιπλέον, η πρόσβαση στα εν λόγω πληροφοριακά συστήματα παρακολουθείται σε μόνιμη βάση, προκειμένου να εντοπισθεί και αποτραπεί η παράνομη χρήση σε πρώιμο στάδιο.

 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΩΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ.

 

Έχετε τα παρακάτω δικαιώματα σχετικά με τα δεδομένα που η BMW Financial Services τηρεί για εσάς:

- Δικαίωμα πρόσβασης: Μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των Δεδομένων σας (όπως π.χ. τις κατηγορίες των δεδομένων, τους σκοπούς επεξεργασίας, κ.λπ.).

- Δικαίωμα διόρθωσης: Μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη συμπλήρωση των Δεδομένων σας, εάν αυτά είναι ελλιπή ή περιέχουν ανακρίβειες.

- Δικαίωμα διαγραφής: Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή όλων ή μέρους των Δεδομένων σας (εάν π.χ. τα Δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν κλπ.).

- Δικαίωμα περιορισμού: Μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των Δεδομένων σας, όπου στο νόμο ορίζεται.

- Δικαίωμα εναντίωσης: Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας που διενεργείται στο πλαίσιο επιδίωξης των εννόμων συμφερόντων της BMW Financial Services, όπως αυτά αναφέρονται ανωτέρω.

- Δικαίωμα φορητότητας: Μπορείτε να ζητήσετε η BMW Financial Services να σας παρέχει ή να μεταφέρει σε τρίτο πάροχο, υπό ηλεκτρονική μορφή, συγκεκριμένες πληροφορίες που έχετε παράσχει στη BMW Financial Services.

 

Η BMW Financial Services θα ελέγξει το αίτημά σας και θα σας απαντήσει εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, ή, λαμβανομένης υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων, το αργότερο εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών.

 

Στην περίπτωση που έχετε οποιοδήποτε παράπονο σε σχέση με τη χρήση των Δεδομένων σας από τη BMW Financial Services, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Αθήνα 115 23, τηλέφωνο: +30 210 6475600, e-mail: contact@dpa.gr, www.dpa.gr).

 

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη BMW Financial Services στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται κατωτέρω.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

 

Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία των Δεδομένων σας και για την άσκηση οποιουδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη BMW Financial Services τηλεφωνικά στο +30 210-9118500 (Δευτέρα - Παρασκευή 9:00-17:00), μέσω e-mail στη διεύθυνση infosf@bmw.gr ή/ και ταχυδρομικά στη διεύθυνση: εωφόρος Κύμης & οδός Σενέκα 10, Κηφισιά Αττικής, ΤΚ 14564.

 

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε απευθείας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της BMW Financial Services: Αικατερίνη Κούρτη, λεωφόρος Κύμης & οδός Σενέκα 10, Κηφισιά Αττικής, ΤΚ 14564, τηλ.: +30 210-9118500, e-mail: compliancesf@bmw.gr

Μάθετε περισσότερα