BMW AUSTRIA BANK GMBH-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ.

για παρόχους προϊόντων και υπηρεσιών / προμηθευτές

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (η Πολιτική) αφορά την εταιρεία BMW AUSTRIA BANK GmbH-Υποκατάστημα Αθηνών (στο εξής BMW Financial Services) με έδρα στην Κηφισιά Αττικής (Λεωφόρος Κύμης & οδός Σενέκα 10) και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (τα Δεδομένα) που η BMW Financial Services τηρεί για φυσικά πρόσωπα που είναι πάροχοι προϊόντων και υπηρεσιών/ προμηθευτές. Πληροφορίες για εταιρείες και άλλους φορείς δεν περιλαμβάνονται στο σκοπό της παρούσας Πολιτικής.

Μάθετε περισσότερα

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

Η BMW Financial Services είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των Δεδομένων που αφορούν στους παρόχους προϊόντων και υπηρεσιών/ προμηθευτές της. Η BMW Financial Services συλλέγει και επεξεργάζεται τα εν λόγω Δεδομένα. 

Μάθετε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ.

H BMW Financial Services συλλέγει και επεξεργάζεται τις ακόλουθες κατηγορίες Δεδομένων:

(α)        Δεδομένα επικοινωνίας (π.χ. ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ.),

(β)        Στοιχεία σύμβασης (π.χ. είδος και αριθμός σύμβασης κλπ.),

(γ)        Προσωπικά στοιχεία και δεδομένα λογαριασμού (π.χ. Α.Φ.Μ., στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, στοιχεία τιμολογίων κλπ.),

(δ)        Δεδομένα κοινωνικού και δημογραφικού χαρακτήρα (π.χ. επάγγελμα κλπ.),

(ε)        Δεδομένα συναλλακτικής συμπεριφοράς (π.χ. οικονομικές συναλλαγές, πληρωμές, παράπονα, καταγεγραμμένες κλήσεις κλπ.),

(στ)      Δεδομένα που αφορούν πολιτικά εκτιθέμενα πρόσωπα (Π.Ε.Π.), καθώς και ποινικές καταδίκες και αδικήματα, κατασχέσεις, δημεύσεις, δεσμεύσεις περιουσίας, αποκλειστικά σε συμμόρφωση προς το Ν. 4557/2018 για την πρόληψη της και την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΦΕΚ Α' 139/20.07.2018) και την με αριθμ. 281/17.03.2009 Απόφαση της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς και κάθε άλλη σχετική νομοθεσία. 

Μάθετε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

H BMW Financial Services, η ίδια ή/και τρίτοι κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, επεξεργάζεται τα Δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

(α)        Σύναψη και εκτέλεση σύμβασης με τη BMW Financial Services, περιλαμβανομένης της επικοινωνίας που σχετίζεται με διαδικασίες αγορών, διαδικασίες διαγωνισμών και διαπραγματεύσεις [Άρθρο 6(1)(β) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων - ΓΚΠΔ],

(β)        Εκπλήρωση των έννομων υποχρεώσεων της BMW Financial Services και συμμόρφωσή της στους κανόνες του Ομίλου BMW, ειδικά όσον αφορά τους φορολογικούς νόμους και την νομοθεσία για την καταπολέμηση της διαφθοράς, της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες [Άρθρο 6(1)(γ) του ΓKΠΔ],

(γ)        Πρόληψη, αποτροπή και καταστολή παρανόμων πράξεων [Άρθρο 6(1)(γ) του ΓΚΠΔ],

(δ)        Προστασία των εννόμων συμφερόντων της BMW Financial Services και θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων σχετικά με διαδικασίες αγορών, διαδικασίες διαγωνισμών και την σύναψη και την εκτέλεση συμβάσεων με την BMW Financial Services [Άρθρο 6(1)(στ) του ΓΚΠΔ].

Μάθετε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

Τα Δεδομένα τα οποία συλλέγει η BMW Financial Services διαβιβάζονται στις ακόλουθες κατηγορίες αποδεκτών, εφόσον δικαιολογείται η νομιμότητα της διαβίβασης:

(α)      Οποιοδήποτε πρόσωπο στο οποίο η BMW Financial Services αναθέτει, μερικά ή ολικά, την εκτέλεση της επεξεργασίας των Δεδομένων κατ' εντολή και για λογαριασμό της, σύμφωνα με το νόμο, υπό την ιδιότητά της ως υπευθύνου επεξεργασίας κατά την έννοια του ΓΚΠΔ και της αντίστοιχης εθνικής νομοθεσίας, ως εκάστοτε ισχύει,

(β)       Δικηγόρους, συμβολαιογράφους και δικαστικούς επιμελητές, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, καθώς και ορκωτούς λογιστές και ελεγκτικές εταιρείες,

(γ)       Συνδεδεμένες με τη BMW Financial Services εταιρείες, περιλαμβανομένων των BMW AG (München Petuelring 130, 80788, Μόναχο Γερμανία), BMW Vertriebs GmbH, BMW Austria Leasing GmbH, BMW Austria Bank GmbH (Siegfried-Marcus-Straße 24, A-5020, Σάλτσμπουργκ Αυστρία), BMW Hellas A.E. και των λοιπών εταιρειών του Ομίλου BMW που παρέχουν στην BMW Financial Services υπηρεσίες σχετικές με τις διαδικασίες αγορών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου για τη διασυνοριακή ροή προσωπικών δεδομένων, εφόσον έχουν εφαρμογή,

(δ)       Οποιαδήποτε εποπτική αρχή, όπως απαιτείται από το εκάστοτε ισχύον εποπτικό πλαίσιο,

(ε)       Οποιαδήποτε δημόσια ή δικαστική αρχή, εφόσον αυτό επιβάλλεται από το νόμο ή από δικαστική απόφαση. 

Μάθετε περισσότερα

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ.

Η BMW Financial Services επεξεργάζεται τα Δεδομένα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν τα Δεδομένα υφίστανται επεξεργασία σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η BMW Financial Services διασφαλίζει ότι τα  Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό επίπεδο προστασίας δεδομένων, με τη χρήση πρότυπων συμβάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένων κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων.

Μάθετε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ.

Η BMW Financial Services αποθηκεύει τα Δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από τον αντίστοιχο σκοπό επεξεργασίας και οποιονδήποτε άλλο επιτρεπόμενο συνδεδεμένο σκοπό (για παράδειγμα, όπου αφορούν την υπεράσπιση απαίτησης που έχει εγερθεί εναντίον της BMW Financial Services). Πληροφορίες οι οποίες δεν είναι πλέον απαραίτητες είτε καθίστανται ανεπιστρεπτί ανώνυμες (και οι πληροφορίες που έχουν καταστεί ανώνυμες μπορεί να διατηρηθούν) είτε καταστρέφονται με ασφάλεια.

Συγκεκριμένα, τα Δεδομένα τηρούνται καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια της συναλλακτικής σας σχέσης με τη BMW Financial Services και, μετά τη λήξη ή λύση αυτής, για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ότι είναι δυνατό να εγερθούν αξιώσεις από τα μέρη ή, σε περίπτωση αξίωσης, έως την αμετάκλητη επίλυση τυχόν διαφοράς. 

Μάθετε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΩΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ.

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε οποτεδήποτε πρόσβαση στα Δεδομένα σας, διόρθωση/διαγραφή και/ ή περιορισμό της επεξεργασίας των Δεδομένων σας, καθώς και το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία και/ ή να ασκήσετε το δικαίωμά σας στη φορητότητα των Δεδομένων.

Η BMW Financial Services θα ελέγξει το αίτημά σας και θα σας απαντήσει εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, ή, λαμβανομένης υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων, το αργότερο εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών.

Στην περίπτωση που έχετε οποιοδήποτε παράπονο σε σχέση με τη χρήση των Δεδομένων σας από τη BMW Financial Services, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Αθήνα 115 23, τηλέφωνο: +30 210 6475600, e-mail: contact@dpa.gr, www.dpa.gr).

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη BMW Financial Services στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται κατωτέρω.

Μάθετε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία των Δεδομένων σας και για την άσκηση οποιουδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη BMW Financial Services τηλεφωνικά στο +30 210-9118500 (Δευτέρα - Παρασκευή 9:00-17:00), μέσω e-mail στη διεύθυνση infosf@bmw.gr ή/ και ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Λεωφόρος Κύμης & οδός Σενέκα 10, Κηφισιά Αττικής, ΤΚ 14564.

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε απευθείας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της BMW Financial Services: Αικατερίνη Κούρτη, Λεωφόρος Κύμης & οδός Σενέκα 10, Κηφισιά Αττικής, ΤΚ 14564, τηλ.: +30 210-9118500, e-mail: compliancesf@bmw.gr.

 

H παροχή των Δεδομένων είναι οικειοθελής. Ωστόσο, η μη παροχή τους θα αποτρέψει την συμμετοχή σας στις διαδικασίες αγορών και/ή διαγωνισμών ή την σύναψη σύμβασης με την BMW Financial Services.

Μάθετε περισσότερα