ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΗΣ BMW HELLAS LEASING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (η Πολιτική) αφορά την εταιρεία με την επωνυμία «BMW HELLAS LEASING Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» με έδρα επί της λεωφόρου Κύμης και Σενέκα 10 14564 Κηφισιά Αττικής, τηλ.: 210-9118500 (η BMW Hellas Leasing) και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (τα Δεδομένα) που η BMW Hellas Leasing τηρεί για φυσικά πρόσωπα.

 

Η BMW Hellas Leasing αποτελεί νομίμως αδειοδοτημένη εταιρεία μισθώσεων οχημάτων, δραστηριοποιούμενη στον τομέα των λειτουργικών/μακροχρόνιων μισθώσεων (operating leasing) επιβατικών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών στην Ελλάδα.

 

Πληροφορίες για άλλες εταιρείες και φορείς δεν περιλαμβάνονται στο σκοπό της παρούσας Πολιτικής. Οι λοιπές εταιρείες του Ομίλου BMW που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ήτοι η «BMW ΕΛΛΑΣ Εμπορία Αυτοκινήτων Ανώνυμη Εταιρεία» και η «BMW Austria Bank GmbH-Υποκατάστημα Αθηνών», με έδρα αμφότερες στην Κηφισιά Αττικής, επί της λεωφόρου Κύμης και Σενέκα 10 14564, καθώς και συνεργάτες, επίσημοι έμποροι και εξουσιοδοτημένοι επισκευαστές, αποτελούν ξεχωριστές επιχειρήσεις που λειτουργούν ανεξάρτητα ως υπεύθυνοι επεξεργασίας των Δεδομένων και έχουν τη δική τους πολιτική προστασίας δεδομένων που θα πρέπει να συμβουλευτείτε ξεχωριστά. Οποιαδήποτε επομένως αναφορά στην παρούσα δεν αφορά άλλες εταιρείες του Ομίλου BMW, συνεργάτες, επίσημους εμπόρους και εξουσιοδοτημένους επισκευαστές.

 

Η παρούσα Πολιτική και οι όροι αυτής ενδέχεται κατά καιρούς να επικαιροποιούνται. Για το λόγο αυτό, σας συμβουλεύουμε να επισκέπτεστε τακτικά τον ιστότοπο της BMW και ΜΙΝΙ αντίστοιχα, προκειμένου να ενημερώνεστε εγκαίρως για τυχόν αλλαγές.

 

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

 

Η BMW Hellas Leasing είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των Δεδομένων σας. Η BMW Hellas Leasing, στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της στον τομέα παροχής υπηρεσιών μακροχρόνιας μίσθωσης οχημάτων (operating leasing) συλλέγει και επεξεργάζεται, μεταξύ άλλων, δεδομένα υφιστάμενων και δυνητικών πελατών των προϊόντων και υπηρεσιών της, αντικλήτων και πραγματικών δικαιούχων πελατών (κατά περίπτωση), για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική.

 

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ.

 

H BMW Hellas Leasing συλλέγει και επεξεργάζεται περαιτέρω τις ακόλουθες κατηγορίες Δεδομένων, μέσω των διαφόρων υπηρεσιών και τρόπων επικοινωνίας που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική:

(α) Δεδομένα επικοινωνίας (π.χ. ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

(β) Στοιχεία σύμβασης και στοιχεία οχήματος (π.χ. είδος, αριθμός και στοιχεία σύμβασης μίσθωσης, προσφερόμενες υπηρεσίες, αριθμός πλαισίου και αριθμός κυκλοφορίας, ιστορικό επισκευών, διανυθέντα χιλιόμετρα οχήματος).

(γ) Προσωπικά στοιχεία και δεδομένα λογαριασμού (π.χ. αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου, Α.Φ.Μ., στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, στοιχεία τιμολογίου).

(δ) Δεδομένα κοινωνικού και δημογραφικού χαρακτήρα (π.χ. ηλικία, γένος, οικογενειακή κατάσταση, υπηκοότητα, επάγγελμα).

(ε) Δεδομένα συναλλακτικής συμπεριφοράς (π.χ. συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών συναλλαγών, πληρωμές, παράπονα, καταγεγραμμένες κλήσεις, καταγεγραμμένες συνομιλίες μέσω της υπηρεσίας άμεσης επικοινωνίας - Live Chat).

(στ)       Δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς (π.χ. εισόδημα, εκκαθαριστικό σημείωμα, οικιακές δαπάνες, εξασφαλίσεις), και δεδομένα αθέτησης οικονομικών υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται στο σύστημα «Τειρεσίας Σύστημα Ελέγχου Κινδύνων» (ΤΣΕΚ) της εταιρείας «Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών Α.Ε.» (η Τειρεσίας), οδός Αλαμάνας 2 & Πρεμετής, 15125 Μαρούσι, τηλ. 210-3676700, www.teiresias.gr (π.χ. διαταγές πληρωμής, υποθήκες/προσημειώσεις, πτωχεύσεις, κατασχέσεις).

(ζ) Στοιχεία ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (ηλεκτρονική υπογραφή).

(η) Δεδομένα στο πλαίσιο του ελέγχου του πελατολογίου της BMW Hellas Leasing έναντι των καταλόγων προσώπων σε περιοριστικά μέτρα που εκδίδονται δυνάμει των σχετικών Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, αποκλειστικά σε συμμόρφωση με την εσωτερική πολιτική του Ομίλου BMW για την καταπολέμηση της απάτης,. της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

(θ) Στοιχεία ταυτοποίησης των πραγματικών δικαιούχων (π.χ. ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, είδος και ποσοστό δικαιώματος, εθνικότητα, εάν αποτελούν ΠΕΠ) για την εξακρίβωση της ταυτότητάς τους, αποκλειστικά σε συμμόρφωση με την εσωτερική πολιτική του Ομίλου BMW για την καταπολέμηση της απάτης, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

(ι) Στοιχεία του οδηγού του οχήματος (π.χ. ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου, τηλέφωνο επικοινωνίας, ημερομηνία γέννησης, στοιχεία ταυτότητας, δίπλωμα οδήγησης).

               

ΠΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ.

 

Η BMW Hellas Leasing συλλέγει πληροφορίες σχετικά με εσάς, μεταξύ άλλων, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Όταν επικοινωνείτε με την BMW Hellas Leasing μέσω του τηλεφωνικού κέντρου, της ιστοσελίδας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης BMW ή ΜΙΝΙ, καθώς και της διαδικτυακής πύλης πελατών (customer web portal), για να ζητήσετε πληροφορίες ή και να λάβετε προσφορά για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρει η BMW Hellas Leasing, ή να υποβάλετε κάποιο παράπονο, ερώτηση ή αίτημα.             

(β) Όταν υποβάλετε στην BMW Hellas Leasing, ο ίδιος ή μέσω τρίτου δυνάμει σχετικής εξουσιοδότησής σας, αίτηση για σύναψη μακροχρόνιας μίσθωσης οχήματος μαζί με όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, και όταν συνάπτετε σύμβαση μακροχρόνιας μίσθωσης με την BMW Hellas Leasing.

(γ) Από την BMW Hellas Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Αυτοκινήτων, την BMW Austria Bank GmbH-Υποκατάστημα Αθηνών και από άλλες εταιρείες του Ομίλου BMW, που νομίμως διαβιβάζουν Δεδομένα στην BMW Hellas Leasing.

(δ) Από το δίκτυο των επίσημων εμπόρων και συνεργατών μέσω των οποίων υποβάλλονται και καταχωρούνται οι αιτήσεις  και συνάπτονται οι συμβάσεις μακροχρόνιας μίσθωσης, και από το δίκτυο των εξουσιοδοτημένων επισκευαστών μέσω των οποίων εκτελούνται τυχόν εργασίες  συντήρησης ή επισκευής των μισθωθέντων οχημάτων.

(ε) Από το αρχείο  «Τειρεσίας Σύστημα Ελέγχου Κινδύνων» (ΤΣΕΚ) της Τειρεσίας, με σκοπό την αξιολόγηση και επαναξιολόγηση του αναλαμβανόμενου συναλλακτικού/πιστωτικού κινδύνου στο πλαίσιο σύναψης μακροχρόνιας μίσθωσης οχήματος και για την εξασφάλιση εν γένει της εμπορικής πίστης, της αξιοπιστίας και της ασφάλειας των συναλλαγών.

(στ) Στο πλαίσιο του ελέγχου του πελατολογίου της BMW Hellas Leasing έναντι των καταλόγων προσώπων σε περιοριστικά μέτρα που εκδίδονται δυνάμει σχετικών Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, αποκλειστικά σε συμμόρφωση με την εσωτερική πολιτική του Ομίλου BMW  για πρόληψη και καταστολή της απάτης, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

(ζ) Περιστασιακά, από τρίτα μέρη που ενδέχεται να διαβιβάσουν στην BMW Hellas Leasing νομίμως πληροφορίες σχετικά με εσάς (π.χ. δημόσιες αρχές και υπηρεσίες, οπως Ελληνική Αστυνομία, ασφαλιστικές εταιρείες), ή στα αρχεία των οποίων μπορεί νομίμως να έχουμε πρόσβαση.

(η) Από δημόσια προσβάσιμες πηγές (π.χ. Γ.Ε.ΜΗ., εμπορικά μητρώα, διαδίκτυο) εφόσον τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για τους σκοπούς της επεξεργασίας.

 

Εάν παρέχετε προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό τρίτου, θα πρέπει προηγουμένως να διασφαλίσετε ότι αυτός έχει λάβει γνώση της παρούσας Πολιτικής.

 

Εάν είστε κάτω των 15 ετών, επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας μόνο εάν έχει δοθεί η σχετική συγκατάθεση του προσώπου που ασκεί τη γονική σας μέριμνα.

 

Είναι σημαντικό να ενημερώνετε την BMW Hellas Leasing για τυχόν αλλαγές που αφορούν τα Δεδομένα σας, ώστε να τηρεί ενημερωμένες τις πληροφορίες για εσάς.

 

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

H BMW Hellas Leasing, η ίδια ή/και τρίτοι κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, επεξεργάζεται τα Δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

(α) Αξιολόγηση της αίτησής σας και σύναψη σύμβασης μακροχρόνιας μίσθωσης οχήματος με την BMW Hellas Leasing [Άρθρο 6(1)(β) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων].

(β) Εκτέλεση και διαχείριση της σύμβασης μακροχρόνιας μίσθωσης οχήματος που συνήψατε με την BMW Hellas Leasing [Άρθρο 6(1)(β) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων].

(γ) Εκπλήρωση, παρακολούθηση, εξυπηρέτηση και υποστήριξη των συναλλαγών και σχέσεων σας με την BMW Hellas Leasing [Άρθρο 6(1)(β) & 6(1)(στ) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων].

(δ) Εκτέλεση από την BMW Hellas Leasing της συμβατικής της σχέσης με συνεργάτες, επίσημους εμπόρους και εξουσιοδοτημένους επισκευαστές, μέσω των οποίων κατά περίπτωση υποβάλλονται και καταχωρούνται οι αιτήσεις για μακροχρόνια μίσθωση οχήματος και συνάπτονται οι σχετικές συμβάσεις μακροχρόνιας μίσθωσης οχήματος με τους πελάτες, και εκτελείται η τυχόν επισκευή και αντικατάσταση των μισθωθέντων οχημάτων  [Άρθρο 6(1)(β) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων].

(ε) Πρόληψη, αποτροπή και καταστολή παρανόμων πράξεων και πρόληψη και καταστολή της απάτης, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας αποκλειστικά σε συμμόρφωση με την εσωτερική πολιτική του Ομίλου BMW [Άρθρο 6(1)(γ) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων].   

(στ) Ταυτοποίηση και επικοινωνία με τους πελάτες, διερεύνηση και διαχείριση παραπόνων, εξέταση αιτημάτων για λήψη προσφοράς μακροχρόνιας μίσθωσης οχήματος ή σχετικά με κάποιο προϊόν ή υπηρεσία της BMW Hellas Leasing, καθώς και καταγραφή, κατόπιν προηγούμενης σχετικής ειδικής ενημέρωσης και λήψης ρητής συγκατάθεσης προς τούτο, και αρχειοθέτηση, για αποδεικτικούς σκοπούς, σχετικών εντολών πελατών που διαβιβάζονται τηλεφωνικώς ή μέσω γραπτών μηνυμάτων στη BMW Hellas Leasing [Άρθρο 6(1)(στ) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων].

(ζ) Προστασία των εννόμων συμφερόντων της BMW Hellas Leasing ή των συμφερόντων τρίτων, π.χ. διασφάλιση της ασφάλειας των πληροφοριών, διερεύνηση και επίλυση τεχνικών θεμάτων στο πλαίσιο της παροχής των προϊόντων και υπηρεσιών, και βελτιστοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων, διαχείριση προμηθειών και κινήτρων, διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών από την παρεχόμενη εξυπηρέτηση και τις υπηρεσίες της BMW Hellas Leasing, μελέτες, αναλύσεις και αναφορές για τη βελτιστοποίηση των προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών της BMW Hellas Leasing, και θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων [Άρθρο 6(1)(στ) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων].

(η) Εφόσον έχετε δώσει ξεχωριστά τη συγκατάθεσή σας, για έρευνα αγοράς και για στατιστικούς σκοπούς, για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων από την BMW Hellas Leasing προϊόντων και υπηρεσιών [Άρθρο 6(1)(α) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων].

(θ) Εφόσον έχετε δώσει ξεχωριστά τη συγκατάθεσή σας, για σκοπούς προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών της BMW Hellas Leasing και των λοιπών εταιρειών του Ομίλου BMW που αναφέρονται ρητά στη δήλωση συγκατάθεσης, περιλαμβανομένων προϊόντων και υπηρεσιών που μπορεί να σας ενδιαφέρουν κατά τη λήξη της σύμβασης μακροχρόνιας μίσθωσης οχήματος [Άρθρο 6(1)(α) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων].

 

Εάν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να ανακαλέσετε την εν λόγω συγκατάθεση οποτεδήποτε, με μελλοντική ισχύ.

 

Η BMW Hellas Leasing δεν προβαίνει σε λήψη αποφάσεων αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ. Στην περίπτωση της αξιολόγησης και επαναξιολόγησης του αναλαμβανόμενου συναλλακτικού/πιστωτικού κινδύνου στο πλαίσιο της σύναψης μακροχρόνιας μίσθωσης οχήματος μέσω άντλησης δεδομένων από το αρχείο «Τειρεσίας Σύστημα Ελέγχου Κινδύνων» (ΤΣΕΚ) της Τειρεσίας, η BMW Hellas Leasing εξασφαλίζει πάντοτε την ανθρώπινη παρέμβαση στη λήψη των σχετικών αποφάσεων.

 

Εφόσον η παροχή των Δεδομένων είναι απαραίτητη από το νόμο ή προκειμένου η BMW Hellas Leasing να συμβληθεί μαζί σας και να εκτελέσει τη μεταξύ σας σύμβαση, η μη παροχή των Δεδομένων μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία της BMW Hellas Leasing να σας παρέχει τις υπηρεσίες της.

 

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

 

Τα Δεδομένα τα οποία συλλέγει η BMW Hellas Leasing διαβιβάζονται στις ακόλουθες κατηγορίες αποδεκτών, εφόσον δικαιολογείται η νομιμότητα της διαβίβασης σε:

(α) Οποιοδήποτε πρόσωπο στο οποίο η BMW Hellas Leasing αναθέτει, μερικά ή ολικά, την εκτέλεση της επεξεργασίας των Δεδομένων κατ' εντολή και για λογαριασμό της, σύμφωνα με το νόμο, υπό την ιδιότητά της ως υπευθύνου επεξεργασίας κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και της αντίστοιχης εθνικής νομοθεσίας, ως εκάστοτε ισχύει.

(β) Δικηγόρους, συμβολαιογράφους και δικαστικούς επιμελητές, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, καθώς και ορκωτούς λογιστές και ελεγκτικές εταιρείες.

(γ) Νομίμως διορισμένους αντικλήτους κατ' άρθρο 142 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, προκειμένου να παραλαμβάνουν έγγραφα που κοινοποιούνται από τη BMW Hellas Leasing.

(δ) Συνδεδεμένες με τη BMW Hellas Leasing εταιρείες, περιλαμβανομένων των BMW AG (München Petuelring 130, 80788, Μόναχο Γερμανία), BMW Vertriebs GmbH, BMW Austria Leasing GmbH, BMW Austria Bank GmbH (Siegfried-Marcus-Straße 24, A-5020, Σάλτσμπουργκ Αυστρία), BMW Hellas A.E., BMW Austria Bank GmbH - Υποκατάστημα Αθηνών (λεωφ. Κύμης και Σενέκα 10 14564, Κηφισιά Αττικής) και λοιπών εταιρειών του Ομίλου BMW, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου για τη διασυνοριακή ροή προσωπικών δεδομένων, εάν έχουν εφαρμογή.  

(ε) Στο δίκτυο των συνεργατών και επίσημων εμπόρων μέσω των οποίων πραγματοποιείται κατά περίπτωση η υποβολή και καταχώρισης αιτήσεων για σύναψη μακροχρόνιας μίσθωσης οχημάτων, η συλλογή δικαιολογητικών και λοιπών στοιχείων, και η ταυτοποίηση και πιστοποίηση της ταυτότητας των προσώπων που υπογράφουν τις συμβάσεις, καθώς και στο δίκτυο των εξουσιοδοτημένων επισκευαστών μέσω των οποίων πραγματοποιείται η διαχείριση των οχημάτων σε περίπτωση επιστροφής τους ή η επισκευή τους κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.  

(στ) Παρόχους προϊόντων και υπηρεσιών/ προμηθευτές, στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών τους στη BMW Hellas Leasing (π.χ. πάροχοι υπηρεσιών συντήρησης ΙΤ, φιλοξενίας ΙΤ, προμηθευτές marketing, εταιρείες τήρησης αρχείων κλπ.).

(ζ) Οποιαδήποτε δημόσια, δικαστική ή άλλη αρχή, εφόσον αυτό επιβάλλεται από το νόμο ή από δικαστική απόφαση.

(η) Στην ασφαλιστική εταιρεία ALLIANZ A.A.E. (λεωφ. Αθηνών 110, 10442 Αθήνα), με σκοπό την ασφάλιση των μισθωθέντων οχημάτων και την ενημέρωση των στοιχείων των οδηγών αυτών.

 

Κατά τη διαβίβαση των Δεδομένων, η BMW Hellas Leasing λαμβάνει πάντοτε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίζει την προστασία των Δεδομένων σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Η BMW Hellas Leasing διασφαλίζει επίσης ότι οι παραπάνω αποδέκτες εγγυώνται την εμπιστευτικότητα των Δεδομένων και, προς τον σκοπό αυτό, έχει συνάψει με αυτούς τις απαιτούμενες συμβάσεις, ώστε να διασφαλίζει την συμμόρφωσή τους με όλες τις έννομες απαιτήσεις προστασίας των Δεδομένων.

 

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ.

 

Η BMW Hellas Leasing επεξεργάζεται τα Δεδομένα κατά προτίμηση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν τα Δεδομένα υφίστανται επεξεργασία σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η BMW Hellas Leasing διασφαλίζει ότι τα  Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό επίπεδο προστασίας δεδομένων, με τη χρήση πρότυπων συμβάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένων κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων.

 

Ορισμένες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη θεωρηθεί επισήμως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως χώρες που παρέχουν επαρκές και εφάμιλλο επίπεδο προστασίας δεδομένων. Συνεπώς, η διαβίβαση των Δεδομένων σε αυτές τις χώρες δεν απαιτεί οποιαδήποτε ειδική άδεια ή συμφωνία.

 

Σε χώρες για τις οποίες δεν έχει ληφθεί παρόμοια απόφαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η BMW Hellas Leasing είτε θα ζητάει τη συγκατάθεσή σας για τη διαβίβαση, σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την Προστασία Δεδομένων, είτε θα διαβιβάζει τα Δεδομένα με βάση τις εγκεκριμένες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμβατικές ρήτρες που επιβάλλουν αντίστοιχες υποχρεώσεις προστασίας δεδομένων απευθείας στον παραλήπτη των Δεδομένων, εκτός εάν επιτρέπεται από τη νομοθεσία να προβεί στις εν λόγω διαβιβάσεις χωρίς την τήρηση αυτών των διατυπώσεων.

 

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ.

 

Η BMW Hellas Leasing αποθηκεύει τα Δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από τον αντίστοιχο σκοπό επεξεργασίας και οποιονδήποτε άλλο επιτρεπόμενο συνδεδεμένο σκοπό (για παράδειγμα, όπου αφορούν την υπεράσπιση απαίτησης που έχει εγερθεί εναντίον της BMW Hellas Leasing). Επομένως, στην περίπτωση που τα Δεδομένα χρησιμοποιούνται για πολλαπλούς σκοπούς, η BMW Hellas Leasing θα τα διατηρεί έως ότου ο σκοπός με το μακρότερο χρονικό διάστημα λήξει, αλλά θα σταματήσει να τα χρησιμοποιεί για τον σκοπό με το συντομότερο χρονικό διάστημα, μόλις παρέλθει το εν λόγω διάστημα. Πληροφορίες οι οποίες δεν είναι πλέον απαραίτητες είτε καθίστανται ανεπιστρεπτί ανώνυμες, είτε καταστρέφονται με ασφάλεια.

 

Συγκεκριμένα, τα Δεδομένα τηρούνται καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια της συναλλακτικής σας σχέσης με τη BMW Hellas Leasing και, μετά τη λήξη ή λύση αυτής, για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ότι είναι δυνατό να εγερθούν αξιώσεις από τα μέρη ή, σε περίπτωση αξίωσης, έως την αμετάκλητη επίλυση τυχόν διαφοράς.

 

Ειδικά για τα Δεδομένα που η BMW Hellas Leasing επεξεργάζεται βάσει συγκατάθεσης (π.χ. για σκοπούς marketing), μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε και τα Δεδομένα σας δεν θα υποβάλλονται πλέον σε επεξεργασία για το συγκεκριμένο σκοπό μετά την ανάκληση της συγκατάθεσης.

 

Η BMW Hellas Leasing περιορίζει την πρόσβαση στα Δεδομένα στα πρόσωπα που είναι απαραίτητο να τα χρησιμοποιήσουν για το συγκεκριμένο σκοπό.

 

ΠΩΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

 

Η BMW Hellas Leasing διασφαλίζει την ασφάλεια των Δεδομένων λαμβάνοντας εκτεταμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα τεχνολογίας που υπόκεινται σε τακτικές επισκοπήσεις και αναθεωρήσεις. Για παράδειγμα, τα ακόλουθα μέτρα ασφαλείας χρησιμοποιούνται για την προστασία των Δεδομένων κατά αθέμιτης χρήσης ή οποιασδήποτε άλλης μορφής μη εξουσιοδοτημένης επεξεργασίας:

- Η πρόσβαση στα Δεδομένα περιορίζεται μόνο σε περιορισμένο αριθμό εξουσιοδοτημένων προσώπων για τους συγκεκριμένους σκοπούς.

- Τα Δεδομένα που έχουν συλλεχθεί διαβιβάζονται μόνο σε κρυπτογραφημένη μορφή.

- Επιπλέον, ειδικές κατηγορίες δεδομένων αποθηκεύονται μόνο σε κρυπτογραφημένη μορφή.

- Τα πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των Δεδομένων είναι τεχνικά απομονωμένα από άλλα συστήματα, προκειμένου να εμποδίζεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, για παράδειγμα μέσω παράνομης πρόσβασης (hacking).

- Επιπλέον, η πρόσβαση στα εν λόγω πληροφοριακά συστήματα παρακολουθείται σε μόνιμη βάση, προκειμένου να εντοπισθεί και αποτραπεί η παράνομη χρήση σε πρώιμο στάδιο.

 

Στην περίπτωση που η BMW Hellas Leasing σας έχει δώσει κωδικό για την πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη πελατών (customer web portal), σε εφαρμογές ή σε υπηρεσίες που προσφέρει, είστε υπεύθυνοι να τηρείτε αυτό τον κωδικό απόρρητο και να συμμορφώνεστε σε κάθε διαδικασία ασφαλείας για την οποία η BMW Hellas Leasing σας έχει ενημερώσει. Σας ζητούμε να μην κοινοποιήσετε τον κωδικό πρόσβασης σε κανένα πρόσωπο.

 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΩΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ.

 

Έχετε τα παρακάτω δικαιώματα σχετικά με τα Δεδομένα που η BMW Hellas Leasing τηρεί για εσάς:

Δικαίωμα πρόσβασης: Μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των Δεδομένων σας (όπως π.χ. τις κατηγορίες των δεδομένων, τους σκοπούς επεξεργασίας, κ.λπ.).

Δικαίωμα διόρθωσης: Μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη συμπλήρωση των Δεδομένων σας, εάν αυτά είναι ελλιπή ή περιέχουν ανακρίβειες.

Δικαίωμα διαγραφής: Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή όλων ή μέρους των Δεδομένων σας (εάν π.χ. τα Δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν κλπ.).

Δικαίωμα περιορισμού: Μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των Δεδομένων σας, όπου στο νόμο ορίζεται.

Δικαίωμα εναντίωσης: Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας που διενεργείται στο πλαίσιο επιδίωξης των εννόμων συμφερόντων της BMW Hellas Leasing, όπως αυτά αναφέρονται ανωτέρω.

Δικαίωμα φορητότητας: Μπορείτε να ζητήσετε από την BMW Hellas Leasing να σας παρέχει ή να μεταφέρει σε τρίτο πάροχο, υπό ηλεκτρονική μορφή, συγκεκριμένες πληροφορίες που έχετε παράσχει στη BMW Hellas Leasing.

 

Εάν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε, με μελλοντική ισχύ.

 

Η BMW Hellas Leasing θα ελέγξει το αίτημά σας και θα σας απαντήσει εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) ακόμη μήνες, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσής σας, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και τον αριθμό των υπό επεξεργασία αιτημάτων.

 

Στην περίπτωση που έχετε οποιοδήποτε παράπονο σε σχέση με τη χρήση των Δεδομένων σας από τη BMW Hellas Leasing, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία ενώπιον της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Αθήνα 115 23, τηλέφωνο: 210 6475600, e-mail: contact@dpa.gr, www.dpa.gr).

 

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη BMW Hellas Leasing στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται κατωτέρω.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

 

Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία των Δεδομένων σας και για την άσκηση οποιουδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη BMW Hellas Leasing τηλεφωνικά στο 210-9118500 (Δευτέρα - Παρασκευή 9:00-17:00), μέσω e-mail στη διεύθυνση leasingsf@bmw.gr ή/ και ταχυδρομικά στη διεύθυνση: λεωφόρος Κύμης & οδός Σενέκα 10, 14564 Κηφισιά Αττικής.

 

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε απευθείας με την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων της BMW Hellas Leasing: Αικατερίνη Κούρτη, λεωφόρος Κύμης & οδός Σενέκα 10, 14564 Κηφισιά Αττικής, τηλ.: 210-9118500, e-mail: compliancesf@bmw.gr.