ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ BMW HELLAS LEASING

Στοιχεία Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας

Επωνυμία: BMW HELLAS LEASING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός Τίτλος: BMW HELLAS LEASING
Έδρα: Δήμος Κηφισιάς, Λεωφόρος Κύμης και Σενέκα 10, T.K. 145 64
ΑΦΜ: 802352586
Αριθμός ΓΕΜΗ: 174848101000
Διαχειριστές: Andreas Modlmayer και Lukasz Derdziuk
Εταιρικό Κεφάλαιο: 1 ευρώ
Κατηγορία Εισφορών: Κεφαλαιουχικές (1 εταιρικό μερίδιο, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ)


Στοιχεία Μοναδικού Εταίρου

Επωνυμία: BMW ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Έδρα: Δήμος Κηφισιάς, Λεωφόρος Κύμης και Σενέκα 10, T.K. 145 64
Ποσοστό Συμμέτοχής: 100%