Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (η Πολιτική) αφορά την εταιρεία BMW Hellas Εμπορία Αυτοκινήτων Α.Ε. (BMW Hellas) και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που η BMW Hellas τηρεί για φυσικά πρόσωπα. Πληροφορίες για εταιρείες και άλλους φορείς δεν περιλαμβάνονται στο σκοπό της παρούσας Πολιτικής.

Η BMW Hellas συντονίζει τη δραστηριότητα της μάρκας BMW/MINI στην Ελλάδα: διορίζει εμπόρους και επισκευαστές, παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης δευτέρου επιπέδου και ασχολείται με τεχνικά ζητήματα, λειτουργεί την ιστοσελίδα BMW/MINI.gr και την υπηρεσία ConnectedDrive και προωθεί τις μάρκες BMW/MINI.

Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες παρέχονται από την BMW Austria Bank GmbH - Υποκατάστημα Αθηνών και την BMW Hellas Leasing Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία.

Οι επίσημοι έμποροι και οι εξουσιοδοτημένοι επισκευαστές (οι Έμποροι) αποτελούν ανεξάρτητες επιχειρήσεις και δεν ανήκουν στον Όμιλο BMW αλλά δραστηριοποιούνται κάνοντας χρήση της μάρκας BMW/MINI στο πλαίσιο του δικαιώματος διανομής και παροχής υπηρεσιών εξυπηρέτησης σε σχέση με οχήματα BMW/MINI.

Η BMW AG είναι η μητρική εταιρεία του Ομίλου BMW και παρέχει το μεγαλύτερο μέρος της υποδομής ΙΤ μέσω της BMW Hellas. Οι Έμποροι παρέχουν υπηρεσίες σε πελάτες και υποστήριξη τρίτου επιπέδου για τεχνικά ζητήματα.

Η BMW Hellas είναι υπεύθυνη και λειτουργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας σε σχέση με πληροφορίες που σας αφορούν, τις οποίες λαμβάνει μέσω της ιστοσελίδας BMW/MINI.gr, της υπηρεσίας ConnectedDrive και μέσω παροχής υπηρεσιών υποστήριξης δευτέρου επιπέδου και αντιμετώπισης τεχνικών ζητημάτων.

Η BMW Austria Bank GmbH - Υποκατάστημα Αθηνών είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας σε σχέση με πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για τη χορήγηση και παροχή υπηρεσιών χρηματοδότησης σε εσάς και έχει τη δική της πολιτική προστασίας δεδομένων, την οποία θα πρέπει να συμβουλευτείτε χωριστά. Η BMW Hellas Leasing Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας σε σχέση με πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για τη χορήγηση και παροχή υπηρεσιών μίσθωσης σε εσάς και έχει τη δική της πολιτική προστασίας δεδομένων, την οποία θα πρέπει να συμβουλευτείτε χωριστά.

Οι Έμποροι είναι υπεύθυνοι επεξεργασίας των πληροφοριών σας που εσείς και, επίσης, η BMW Hellas τους παρέχει σε σχέση με τα αιτήματά σας για αγορές και υπηρεσίες εξυπηρέτησης.

Η BMW AG παρέχει, εν γένει, υπηρεσίες ή ενεργεί ως εκτελών την επεξεργασία για λογαριασμό της BMW Hellas. Ωστόσο, η BMW AG είναι, επίσης, ο υπεύθυνος επεξεργασίας σε σχέση με πληροφορίες που λαμβάνονται μέσω της χρήσης της εφαρμογής Connected App, καθώς και από κοινού υπεύθυνος επεξεργασίας για την τεχνική παροχή των Υπηρεσιών ConnectedDrive.

Όλοι οι υπεύθυνοι επεξεργασίας που αναφέρονται ανωτέρω θα διασφαλίζουν, με κάθε εύλογη προσπάθεια, ότι οποιεσδήποτε ερωτήσεις σε σχέση με την επεξεργασία από οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας που αναφέρεται ανωτέρω θα διαβιβάζονται στον αρμόδιο υπεύθυνο επεξεργασίας, προκειμένου να απαντήσει.

Καίτοι η παρούσα Πολιτική περιγράφει ορισμένες από τις χρήσεις των πληροφοριών σας από τους Εμπόρους, οι Έμποροι μπορεί να συλλέγουν και άλλες πληροφορίες για εσάς και έχουν τη δική τους πολιτική προστασίας δεδομένων, την οποία πρέπει να συμβουλεύεστε χωριστά. Για οποιαδήποτε αλλαγή ή ερωτήματα που αφορούν στη χρήση από τους Εμπόρους των πληροφοριών που σας αφορούν, πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας με αυτούς. Οι αναφορές σε "εμείς"/ "εμάς"/ "μας" στην παρούσα Πολιτική αφορά τη BMW Hellas και τη BMW AG και δεν περιλαμβάνει τους Εμπόρους. Για την επεξεργασία από τη BMW Austria Bank GmbH - Υποκατάστημα Αθηνών και την BMW Hellas Leasing Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, παρακαλούμε δείτε τη δική τους πολιτική προστασίας δεδομένων.

Η παρούσα Πολιτική και οι όροι της ενδέχεται να τροποποιούνται κατά καιρούς. Για το λόγο αυτό, σας συμβουλεύουμε να επισκέπτεστε τακτικά τον ιστότοπο της BMW Hellas, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές.

 

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Η BMW Hellas είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, τα οποία επεξεργάζεται στο πλαίσιο της παροχής σε εσάς προϊόντων και υπηρεσιών του Ομίλου BMW (περιλαμβανομένων υπηρεσιών μακροχρόνιας μίσθωσης οχήματος). Η BMW Hellas συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, μεταξύ άλλων, υφιστάμενων και δυνητικών πελατών των προϊόντων και υπηρεσιών του Ομίλου BMW, αντικλήτων και πραγματικών δικαιούχων πελατών (κατά περίπτωση) στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών μακροχρόνιας μίσθωσης οχημάτων, καθώς και προσωπικά δεδομένα που αφορούν σε προμηθευτές/ παρόχους προϊόντων και υπηρεσιών προς τη BMW Hellas.

Η BMW AG και άλλες εταιρείες του Ομίλου BMW μπορεί, επίσης, να επεξεργάζονται τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, όπως αναφέρεται στην παρούσα Πολιτική.

Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς μεταξύ άλλων στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Όταν επικοινωνείτε μαζί μας απευθείας, μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου, της ιστοσελίδας μας ή της διαδικτυακής πύλης των πελατών μας (customer web portal), για να ζητήσετε πληροφορίες για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του Ομίλου BMW.
 • Εάν αγοράσετε ένα προϊόν ή μία υπηρεσία απευθείας από εμάς.
 • Όταν μας υποβάλετε αίτηση για σύναψη μακροχρόνιας μίσθωσης οχήματος, μαζί με όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, και όταν συνάπτουμε σύμβαση μακροχρόνιας μίσθωσης μαζί σας.
 • Εάν απαντήσετε στις ενέργειες μας με σκοπό την άμεση εμπορική προώθηση, π.χ. συμπληρώνοντας μία κάρτα απάντησης ή εισάγοντας διαδικτυακά τα δεδομένα σας στην ιστοσελίδα μας. 
 • Εάν τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται σε εμάς από Εμπόρους ή άλλα τρίτα μέρη.
 • Εάν τα δεδομένα του οχήματός σας (συμπεριλαμβανομένου του αριθμού πλαισίου) διαβιβάζονται στη BMW AG ενώ στο όχημά σας εκτελούνται εργασίες συντήρησης ή επισκευής π.χ. σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία. 
 • Εάν άλλες εταιρείες του Ομίλου BMW ή εμπορικοί συνεργάτες νομίμως διαβιβάζουν σε εμάς τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα. 
 • Από την εταιρεία Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών Α.Ε. και το διακριτικό τίτλο ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. (Οδός Αλαμάνας 2 & Πρεμετής, 15125 Μαρούσι, τηλ. 210-3676700)( ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.), με σκοπό τη διαπίστωση της πιστοληπτικής σας ικανότητας μέσω πρόσβασης της BMW Hellas στο σύστημα "Τειρεσίας Σύστημα Ελέγχου Κινδύνων" (ΤΣΕΚ), σε περίπτωση αίτησής σας για σύναψη σύμβασης μακροχρόνιας μίσθωσης οχήματος με τη BMW Hellas.
 • Κατά περίπτωση, από τρίτα μέρη, που ενδέχεται να μας διαβιβάσουν νομίμως πληροφορίες σχετικά με εσάς ή στα αρχεία των οποίων μπορεί νομίμως να έχουμε πρόσβαση.

Εάν παρέχετε προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό τρίτου, θα πρέπει να διασφαλίζετε ότι ο εν λόγω τρίτος έχει προηγουμένως λάβει γνώση της παρούσας Πολιτικής.

Εάν είστε κάτω των 15 ετών, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας μόνο εάν έχει δοθεί η σχετική συγκατάθεση του προσώπου που ασκεί τη γονική σας μέριμνα.

Παρακαλούμε να μας βοηθάτε να τηρούμε ενημερωμένες τις πληροφορίες σας, ενημερώνοντάς μας για τυχόν αλλαγές των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα.

Η BMW Hellas συλλέγει και επεξεργάζεται περαιτέρω τις εξής κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μέσω των διαφόρων υπηρεσιών και των μέσων επικοινωνίας που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική:

 • Δεδομένα Επικοινωνίας ► π.χ. ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αρ. φαξ.
 • Προσωπικά Στοιχεία ► π.χ. αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου, Α.Φ.Μ., ημερομηνία γέννησης, γένος, υπηκοότητα, οικογενειακή κατάσταση, μέλη οικογένειας, άδεια οδήγησης (τύπος), εκπαίδευση, επάγγελμα, test drive, χόμπι, προτιμώμενη μέθοδος πληρωμής, προτιμώμενος δίαυλος επικοινωνίας, αρ. πλαισίου οχήματος (VIN), όνομα εταιρείας.
 • Ενδιαφέροντα ► πληροφορίες που παρέχετε σε εμάς σχετικά με τα ενδιαφέροντά σας, συμπεριλαμβανομένου του τύπου των οχημάτων που σας ενδιαφέρουν.
 • Χρήση Ιστοσελίδας & Επικοινωνίας ► πως χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας και εάν ανοίγετε ή προωθείτε τις επικοινωνίες μας, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που συλλέγονται μέσω cookies (η Πολιτική Cookies της εταιρείας μας που είναι διαθέσιμη [εδώ] [σύνδεσμος: Πολιτική Cookies] καθορίζει τις σχετικές λεπτομέρειες). 
 • Πληροφορίες Πωλήσεων και Υπηρεσιών ► πληροφορίες που αφορούν αγορές, συμπεριλαμβανομένου του προτιμώμενου εμπόρου, της ταυτότητας πελάτη, δεδομένων σύμβασης (π.χ. αριθμός σύμβασης, προσφερόμενες υπηρεσίες όπως υπηρεσίες υποστήριξης και επισκευής), δεδομένων συναλλακτικής συμπεριφοράς (π.χ. συναλλαγές, πληρωμές, παράπονα, καταγεγραμμένες κλήσεις), δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς (π.χ. εισόδημα) αποκλειστικώς και μόνον για την περίπτωση που υποβάλετε αίτηση και συνάψετε μαζί μας σύμβαση μακροχρόνιας μίσθωσης οχήματος. 
 • Πληροφορίες Ιστορικού Πελάτη ► π.χ. ποσοστά ικανοποίησης πελατών, ληφθείσες προσφορές, δεδομένα αγοράς οχήματος συμπεριλαμβανομένου του μοντέλου, της διαμόρφωσης, της ημερομηνίας αγοράς, της ημερομηνίας ταξινόμησης, του αριθμού πινακίδας, της ημερομηνίας παραγγελίας, της ημερομηνίας παράδοσης, του κατόχου του οχήματος, της τιμής αγοράς, πληροφορίες εγγύησης, υπολειμματική αξία (residual value), στοιχεία αγοράς ανταλλακτικών, αξεσουάρ και προϊόντων lifestyle, δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά τις επισκέψεις στο κατάστημα Εμπόρου (π.χ. αιτήματα, συμβουλευτική ενημέρωση, αρμόδιος σύμβουλος πωλήσεων, ιστορικό επισκευών), ιστορικό καμπάνιας / αποτελέσματα καμπάνιας, προαιρετικά δεδομένα πελατών για οχήματα άλλων κατασκευαστών μέσω π.χ. της πλατφόρμας μεταχειρισμένων οχημάτων BMW, συμμετοχή σε εκδηλώσεις (τοποθεσία, εταιρεία), ιστορικό παραπόνων, ιστορικό επισκευών. 
 • Χρήση Συσκευής και Υπηρεσίας ► πώς χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας (κινητό ή όχημα) και την υπηρεσία που παρέχεται στη συσκευή.
 • Στοιχεία Διαμόρφωσης Οχήματος ► πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις τρέχουσες ρυθμίσεις του οχήματός σας [όπως ταυτοποιούνται από τον Αριθμό Πλαισίου Οχήματος (VIN)].
 • Τεχνικές Πληροφορίες Οχήματος ► πληροφορίες αναφορικά με την απόδοση, σήμερα ή στο παρελθόν, του κινητήρα και των συστημάτων εντός του οχήματος, το επίπεδο στάθμης καυσίμων, την υπολειπόμενη απόσταση (με ελεύθερη ροή), τα δεδομένα RTTI (εισαγωγή δεδομένων πλοήγησης), τα δεδομένα κατανάλωσης, την εξωτερική θερμοκρασία, τα διανυθέντα χιλιόμετρα, τη μέση ταχύτητα. 
 • Πληροφορίες Τοποθεσίας Οχήματος/Συσκευής ► η τοποθεσία του οχήματός σας ή της κινητής συσκευής σας. 
 • Δεδομένα που αφορούν στην υγεία, στο πλαίσιο πώλησης οχημάτων σε άτομα με ειδικές ανάγκες, σύμφωνα με τη νομοθεσία.
 • Στοιχεία ταυτοποίησης των πραγματικών δικαιούχων πελατών (στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών μακροχρόνιας μίσθωσης οχημάτων), για την εξακρίβωση της ταυτότητάς τους, για τους σκοπούς εφαρμογής μέτρων δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη σύμφωνα με το Ν. 4557/2018 για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΦΕΚ Α' 139/30.07.2018).

Η χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία προσωπικών δεδομένων πρέπει να βασίζεται σε μια από τις "νομικές βάσεις" και οφείλουμε να προσδιορίσουμε τις νομικές βάσεις επεξεργασίας σε σχέση με κάθε χρήση δεδομένων υπό την παρούσα Πολιτική. Επεξήγηση των νομικών βάσεων επεξεργασίας είναι διαθέσιμη [εδώ] [link με το κείμενο νομικών βάσεων στο τέλος της παρούσας]. Η νομική βάση στην οποία βασίζεται η επεξεργασία κάθε χρήσης των δεδομένων σας αναφέρεται δίπλα σε κάθε σκοπό επεξεργασίας.

 

Για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας, ενδέχεται να σας ζητηθεί να εγγραφείτε στο BMW Group ID. Με το BMW Group ID, θα λάβετε έναν online λογαριασμό πελάτη που σας δίνει πρόσβαση σε πύλες και προσφορές του BMW Group. Προκειμένου να σας παρέχουμε την υπηρεσία σύνδεσης στο BMW Group ID, τα δεδομένα σας διαβιβάζονται στην εταιρεία του BMW Group που ενεργεί ως πάροχος των εφαρμογών που χρησιμοποιείτε. Η αποθήκευση των δεδομένων από τον λογαριασμό πελάτη σας διαχειρίζεται η BMW AG και είναι ξεχωριστή από οποιαδήποτε άλλα (ακόμη και δυνητικά πανομοιότυπα) δεδομένα σχετικά με το άτομό σας που μπορεί να είναι διαθέσιμα στο BMW Group.

 

Πωλήσεις & Service Οχημάτων - για την επεξεργασία της πώλησης προς εσάς, τη διαμόρφωση και το service του οχήματός σας [Άρθρο 6(1)(β) και 6(1)(στ) ΓΚΠΔ]

► Οι Έμποροι θα λαμβάνουν Δεδομένα Επικοινωνίας, Στοιχεία Διαμόρφωσης Οχήματος, Τεχνικές Πληροφορίες Οχήματος και Πληροφορίες Πωλήσεων και Υπηρεσιών, καθώς και Πληροφορίες Ιστορικού Πελάτη, όταν αγοράζετε ένα όχημα ή όταν εκτελούνται σε ένα όχημα εργασίες συντήρησης ή επισκευής από αυτούς ως μέρος της πώλησης ή του service, συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων εγγύησης και ελέγχων, και θα χρησιμοποιούν τις πληροφορίες αυτές για να σας παρέχουν τις υπηρεσίες που ζητάτε και θα σας ενημερώνουν για θέματα που σχετίζονται με το όχημά σας. Η BMW Hellas και η BMW AG μπορεί να έχουν πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες για την επίλυση τεχνικών ή άλλων θεμάτων που σχετίζονται με την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών.

Οι ανωτέρω υπεύθυνοι επεξεργασίας μπορεί, επίσης, να λαμβάνουν περιορισμένες Πληροφορίες Τοποθεσίας Οχήματος κατά τη διαδικασία επισκευής, οι οποίες θα χρησιμοποιούνται μόνο σύμφωνα με τα Μέτρα Ασφαλείας Πληροφοριών Τοποθεσίας [σύνδεσμος: Μέτρα Ασφαλείας Πληροφοριών Τοποθεσίας/ Location Information Safeguards].

Η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των Πωλήσεων & Service Οχημάτων αποτελεί συμβατική υποχρέωση και η μη παροχή τους θα επηρεάσει την ορθή εκτέλεση της σύμβασης ή και θα καταστήσει αυτή μη εφικτή.

 

Υποστήριξη Πελατών και Μάρκετινγκ - για απάντηση σε ερωτήματα και για να ενημερώνεστε σχετικά με τα νέα μας και τις προσφορές [Άρθρο 6(1)(α) και 6(1)(στ) ΓΚΠΔ]

► Η BMW Hellas συλλέγει Δεδομένα Επικοινωνίας, Προσωπικά Στοιχεία, Ενδιαφέροντα, Δεδομένα Χρήσης Ιστοσελίδας και Επικοινωνίας και Πληροφορίες Ιστορικού Πελάτη, καθώς και Δεδομένα Χρήσης Συσκευής και Υπηρεσίας, και μπορεί να χρησιμοποιήσει Πληροφορίες Πωλήσεων και Υπηρεσιών, Στοιχεία Διαμόρφωσης Οχήματος και Τεχνικές Πληροφορίες Οχήματος, τις οποίες λαμβάνει από εσάς μέσω της ιστοσελίδας BMW/ΜΙΝΙ.gr και της Υπηρεσίας ConnectedDrive ή μέσω Εμπόρων, και πληροφορίες σχετικά με το πότε λήγει το τρέχον προϊόν σας χρηματοδότησης, με σκοπό να καθορίσει ποια νέα και ποιες προσφορές ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν περισσότερο και για να επικοινωνήσει μαζί σας σχετικά με τις εν λόγω προσφορές, σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας μάρκετινγκ. Εάν έχετε αποδεχτεί την επικοινωνία μάρκετινγκ μέσω "Υπηρεσιών τηλεφώνου/Messenger", ενδέχεται επίσης να λάβετε ειδοποιήσεις push μέσω των εφαρμογών της BMW (π.χ. εφαρμογή "MyBMW") ως πιθανή επικοινωνία μάρκετινγκ.
Η BMW Hellas μπορεί να κοινοποιήσει τις εν λόγω πληροφορίες σε Εμπόρους για να ανταποκριθούν στα αιτήματά σας και να σας υποβάλουν πιο συγκεκριμένες - για εσάς - προσφορές. Εάν συναινέσετε, θα δημιουργήσουμε το εξατομικευμένο προφίλ σας μέσω στατιστικών διαδικασιών για να σας προσφέρουμε εξατομικευμένες προσφορές.
Η συναίνεση σχετικά με το μάρκετινγκ μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, με ισχύ για το μέλλον.

 

ConnectedDrive - για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στο όχημα [Άρθρο 6(1)(β) και 6(1)(γ) ΓΚΠΔ]

► Η BMW Hellas και η BMW AG λαμβάνουν Δεδομένα Επικοινωνίας, Πληροφορίες Τοποθεσίας Οχήματος, καθώς και Πληροφορίες Χρήσης Συσκευής και Υπηρεσίας, τις οποίες χρησιμοποιούν σύμφωνα με τις λεπτομερείς περιγραφές υπηρεσιών για κάθε επιμέρους στοιχείο των υπηρεσιών που περιγράφονται [εδώ] [σύνδεσμος: Πολιτική Προστασίας Δεδομένων ConnectedDrive BMW & MINI] και τα Μέτρα Ασφαλείας Πληροφοριών Τοποθεσίας [σύνδεσμος: Μέτρα Ασφαλείας Πληροφοριών Τοποθεσίας/ Location Information Safeguards]. Η λεπτομερής περιγραφή των υπηρεσιών περιλαμβάνει, επίσης, οποιεσδήποτε κοινοποιήσεις προς τρίτους, οι οποίοι χρησιμοποιούν τις πληροφορίες μόνο για να παρέχουν την υπηρεσία.

Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιείτε μία εφαρμογή τρίτου, για παράδειγμα την εφαρμογή Spotify σε συνδυασμό με την υπηρεσία "Διαδικτυακή Διασκέδαση BMW" (BMW Online Εntertainment), θα σας παρασχεθούν οι όροι παροχής υπηρεσιών και πολιτικής απορρήτου των εν λόγω τρίτων πριν σας δοθεί η δυνατότητα χρήσης της εν λόγω εφαρμογής. Ο χειριστής της εν λόγω εφαρμογής τρίτου θα είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας για οποιαδήποτε πληροφορία που σας αφορά και στην οποία παρέχεται πρόσβαση ή η οποία εισάγεται μέσω της εν λόγω εφαρμογής. Θα περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες σας στην πολιτική απορρήτου του και σε άλλες νομικές σημειώσεις, καθώς και στις συναινέσεις που παρέχει ή λαμβάνει μέσω της εφαρμογής. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την εν λόγω χρήση.

Η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της υπηρεσίας ConnectedDrive αποτελεί συμβατική υποχρέωση και η μη παροχή τους θα επηρεάσει την ορθή εκτέλεση της σύμβασης ή και θα καταστήσει αυτή μη εφικτή. Έως ένα βαθμό, η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να απαιτείται από το νόμο (υπηρεσία EU eCall).

 

Connected App - για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών που σχετίζονται με το όχημα μέσω κινητής συσκευής [Άρθρο 6(1)(α) και 6(1)(β) ΓΚΠΔ]

► Η BMW AG θα λαμβάνει Δεδομένα Επικοινωνίας, Πληροφορίες Τοποθεσίας Συσκευής και Οχήματος, καθώς και Πληροφορίες Χρήσης Συσκευής και Υπηρεσίας, μέσω της παροχής των εν λόγω υπηρεσιών, τις οποίες χρησιμοποιεί σύμφωνα με τη λεπτομερή περιγραφή των υπηρεσιών, για κάθε στοιχείο των υπηρεσιών, που αναφέρεται [εδώ] [σύνδεσμος: πολιτική προστασίας δεδομένων Connected BMW & ΜΙΝΙ] και στα Μέτρα Ασφαλείας Πληροφοριών Τοποθεσίας [σύνδεσμος: Μέτρα Ασφαλείας Πληροφοριών Τοποθεσίας].

Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιείτε μία εφαρμογή τρίτου, για παράδειγμα την εφαρμογή Amazon Echo ή την εφαρμογή Spotify, θα σας παρασχεθούν οι όροι παροχής υπηρεσιών και η πολιτική προστασίας δεδομένων των εν λόγω τρίτων πριν σας δοθεί η δυνατότητα χρήσης της εν λόγω εφαρμογής. Ο χειριστής της εν λόγω εφαρμογής τρίτου θα είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας για οποιαδήποτε πληροφορία που σας αφορά και στην οποία παρέχεται πρόσβαση ή η οποία εισάγεται μέσω της εν λόγω εφαρμογής. Θα περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες σας στην πολιτική απορρήτου του και σε άλλες νομικές σημειώσεις, καθώς και στις συναινέσεις που παρέχει ή λαμβάνει μέσω της εφαρμογής. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την εν λόγω χρήση.

Η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της εφαρμογής Connected App αποτελεί συμβατική υποχρέωση και η μη παροχή τους θα επηρεάσει την ορθή εκτέλεση της σύμβασης ή και θα καταστήσει αυτή μη εφικτή.

 

Διασφάλιση Ποιότητας, Έρευνα και Ανάπτυξη - για τη βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών μας [Άρθρο 6(1)(στ) ΓΚΠΔ]

► Η BMW AG μπορεί να χρησιμοποιεί οποιεσδήποτε από τις πληροφορίες που λαμβάνει μέσω της παροχής υπηρεσιών προς τη BMW Hellas, τους Εμπόρους και άλλες εταιρείες του Ομίλου BMW (συμπεριλαμβανομένης της BMW Austria Bank GmbH - Υποκατάστημα Αθηνών και BMW Hellas Leasing Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία) (συμπεριλαμβανομένων των Πληροφοριών Τοποθεσίας) σε μη-προσωποποιημένη (ανώνυμη) μορφή για σκοπούς διασφάλισης ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών και ανάπτυξης. Πριν από οποιαδήποτε τέτοια χρήση, οι πληροφορίες σας θα από-προσωποποιηθούν (καταστούν ανώνυμες), ώστε να μην μπορούν να συνδεθούν απευθείας με εσάς.

 

Συμμόρφωση με δεσμευτικά αιτήματα για τα δεδομένα σας - για τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις μας προς τις αστυνομικές, ρυθμιστικές και δικαστικές αρχές και υπηρεσίες [Άρθρο 6(1)(γ) ΓΚΠΔ]

► Όλοι οι υπεύθυνοι επεξεργασίας υπόκεινται στους νόμους των κρατών στα οποία δραστηριοποιούνται και υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους εν λόγω νόμους. Η εν λόγω υποχρέωση περιλαμβάνει την παροχή των πληροφοριών σας σε αστυνομικές αρχές, ρυθμιστικές αρχές και δικαστήρια, καθώς και τρίτους διάδικους σε σχέση με δικαστικές διαδικασίες ή έρευνες οπουδήποτε στον κόσμο, όταν έχουμε τη σχετική υποχρέωση. Όπου επιτρέπεται, θα διαβιβάζουμε οποιοδήποτε τέτοιο αίτημα σε εσάς ή θα σας ενημερώνουμε πριν απαντήσουμε, εκτός εάν η εν λόγω ενέργεια μας θα διακινδύνευε την αποτροπή ή τη διαπίστωση εγκληματικής ενέργειας.

Η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό τη συμμόρφωση με δεσμευτικά αιτήματα για τις πληροφορίες σας αποτελεί εκ του νόμου υποχρέωση η οποία εξαρτάται από το συγκεκριμένο αίτημα.

 

Ανάκληση προϊόντος - σε περίπτωση που καταστεί αναγκαία η ανάκληση προϊόντων BMW/ΜΙΝΙ από την αγορά [Άρθρο 6(1)(γ) και 6(1)(στ) ΓΚΠΔ]

► Σε περίπτωση που ένα προϊόν BMW/ΜΙΝΙ πρέπει να ανακληθεί από την αγορά λόγω π.χ. θεμάτων σχετικών με την ασφάλεια, η BMW Hellas θα επεξεργασθεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για να επικοινωνήσει μαζί σας και να προβεί στην εκτέλεση της εν λόγω διαδικασίας. Λόγω νομικών υποχρεώσεων, ορισμένα δεδομένα κατανάλωσης καυσίμου (τα λεγόμενα δεδομένα OBFCM, όπως η κατανάλωση καυσίμου καθ' όλη τη διάρκεια ζωής και τα διανυθέντα χιλιόμετρα, για οχήματα PHEV και διανομή σε διαφορετικούς ηλεκτρικούς τρόπους λειτουργίας) μεταδίδονται από το όχημά σας, κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων υπηρεσιών συνεργείου, σε εμάς και από εκεί ( BMW AG) προς την Επιτροπή της ΕΕ. Μπορείτε να αρνηθείτε τη μετάδοση δεδομένων για αυτόν τον σκοπό στα εξουσιοδοτημένα συνεργεία της BMW και στα υποκαταστήματα BMW.

 

Υπηρεσίες Μακροχρόνιας Μίσθωσης Οχημάτων - για την αξιολόγηση της αίτησής σας, τη σύναψη και εκτέλεση σύμβασης μακροχρόνιας μίσθωσης οχήματος με τη BMW Hellas, καθώς και την εκπλήρωση, παρακολούθηση, εξυπηρέτηση και υποστήριξη των συναλλαγών και σχέσεών σας με τη BMW Hellas [Άρθρο 6(1)(β) και 6(1)(στ) ΓΚΠΔ].

► Η BMW Hellas συλλέγει Προσωπικά Στοιχεία και Πληροφορίες Πωλήσεων και Υπηρεσιών για την αξιολόγηση αιτήσεως για τη μακροχρόνια μίσθωση οχήματος, τη σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης και την υποστήριξη του πελάτη.

Η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των Υπηρεσιών Μακροχρόνιας Μίσθωσης Οχημάτων αποτελεί συμβατική υποχρέωση και η μη παροχή τους θα επηρεάσει την ορθή εκτέλεση της σύμβασης ή και θα καταστήσει αυτή μη εφικτή.

 

Καταγραφή τηλεφωνικών συνδιαλέξεων - για την καταγραφή επικοινωνιών επαγγελματικού χαρακτήρα μεταξύ εσάς και της BMW Hellas για αποδεικτικούς σκοπούς [Άρθρο 6(1)(στ) ΓΚΠΔ].

► Η BMW Hellas καταγράφει τηλεφωνικές επικοινωνίες, με σκοπό την παροχή αποδεικτικών στοιχείων εμπορικής συναλλαγής ή άλλης επικοινωνίας επαγγελματικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων εντολών που της διαβιβάζονται τηλεφωνικώς από τα υποκείμενα των δεδομένων, μετά από ενημέρωση των υποκειμένων σχετικά με το σκοπό της καταγραφής.

Διασφαλίζουμε τα δεδομένα που σας αφορούν σύμφωνα με την τελευταία τεχνολογία. Για παράδειγμα, τα ακόλουθα μέτρα ασφαλείας χρησιμοποιούνται για την προστασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα κατά αθέμιτης χρήσης ή οποιασδήποτε άλλης μορφής μη εξουσιοδοτημένης επεξεργασίας:

 • Η πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται μόνο σε περιορισμένο αριθμό εξουσιοδοτημένων προσώπων για τους συγκεκριμένους σκοπούς. 
 • Τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί διαβιβάζονται μόνο σε κρυπτογραφημένη μορφή.
 • Επιπλέον, ειδικές κατηγορίες δεδομένων αποθηκεύονται μόνο σε κρυπτογραφημένη μορφή.
 • Τα συστήματα ΙΤ που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των δεδομένων είναι τεχνικά απομονωμένα από άλλα συστήματα, προκειμένου να εμποδίζεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, για παράδειγμα μέσω παράνομης πρόσβασης (hacking).
 • Επιπλέον, η πρόσβαση στα εν λόγω συστήματα ΙΤ παρακολουθείται σε μόνιμη βάση, προκειμένου να εντοπισθεί και αποτραπεί η παράνομη χρήση σε πρώιμο στάδιο.

Στην περίπτωση που σας δώσουμε (ή έχετε επιλέξει) κωδικό για την πρόσβαση σε ορισμένα τμήματα της ιστοσελίδας μας ή σε οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή πύλη, σε εφαρμογές ή σε υπηρεσίες που προσφέρουμε, είστε υπεύθυνοι να τηρείτε τον εν λόγω κωδικό απόρρητο και να συμμορφώνεστε με κάθε άλλη διαδικασία ασφαλείας, για την οποία σας έχουμε ενημερώσει. Σας ζητούμε να μην κοινοποιήσετε τον κωδικό πρόσβασης σε οποιονδήποτε τρίτο.

 

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ

Ορισμένες πληροφορίες μπορούν να προσφερθούν μόνο όταν δημοσιοποιείτε την τοποθεσία σας ή την τοποθεσία του οχήματός σας. Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπ' όψιν μας την εμπιστευτικότητα των εν λόγω πληροφοριών τοποθεσίας.

Τα ακόλουθα μέτρα ασφαλείας εφαρμόζονται στις Πληροφορίες Τοποθεσίας (συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών στις οποίες υπάρχει πρόσβαση ως μέρος της διαδικασίας service του οχήματος):

 • Φυλάσσονται μόνο σε μορφή που σχετίζεται με εσάς ή το όχημά σας για όσο διάστημα κρίνεται απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού στον οποίο έχετε συναινέσει.
 • Λαμβάνονται ή παρέχεται πρόσβαση σε αυτές μόνο σε αυτή τη μορφή, όπου είναι απαραίτητο για την παροχή της υπηρεσίας που ζητήθηκε ή όπου υποχρεούμαστε να τις τηρήσουμε ή/και παρέχουμε από το νόμο (και όπου απαιτείται να παρέχουμε τις πληροφορίες σε αστυνομικές αρχές ή σε οποιονδήποτε άλλο τρίτο, θα σας ενημερώσουμε σχετικά, εκτός εάν η εν λόγω ενέργεια μας θα διακινδύνευε την αποτροπή ή τη διαπίστωση εγκληματικής ενέργειας ή εάν δεν επιτρέπεται να το πράξουμε).
 • Οι Πληροφορίες Τοποθεσίας Οχήματος και οι Πληροφορίες Τοποθεσίας Συσκευής δεν συνδέονται, εκτός εάν απαιτείται για την παροχή της υπηρεσίας που ζητήθηκε.
 • Οποιαδήποτε άλλη χρήση των Πληροφοριών Τοποθεσίας για σκοπούς ανάλυσης θα πραγματοποιείται σε σύνολα δεδομένων τα οποία έχουν καταστεί ανεπιστρεπτεί ανώνυμα.

Τόσο εμείς όσο και τα μέλη του δικτύου μας ενδέχεται να έχουμε πρόσβαση στις Πληροφορίες Τοποθεσίας Οχήματος και η BMW AG μπορεί να έχει πρόσβαση στις Πληροφορίες Τοποθεσίας Συσκευής μέσω των υπηρεσιών που παρέχουμε (π.χ. ConnectedDrive).

Θα σας έχει παρασχεθεί λεπτομερής περιγραφή των πληροφοριών τοποθεσίας που λαμβάνονται για την παροχή υπηρεσίας που εξαρτάται από τις πληροφορίες τοποθεσίας όταν αρχικά αγοράσατε το όχημα ή ενεργοποιήσατε ή διαμορφώσατε την υπηρεσία ή την εφαρμογή (π.χ. ConnectedDrive ή Connected App). Παρακαλούμε να λάβετε υπ' όψιν σας ότι ενδέχεται να μην μπορούμε να σας παρέχουμε ορισμένα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών μας εάν περιορίσετε τη συλλογή των πληροφοριών τοποθεσίας σας.

Αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από τον αντίστοιχο σκοπό επεξεργασίας και οποιονδήποτε άλλο επιτρεπόμενο συνδεδεμένο σκοπό (για παράδειγμα, την υπεράσπιση απαίτησης που έχει εγερθεί εναντίον μας). Επομένως, στην περίπτωση που τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για δύο σκοπούς, θα τα τηρούμε έως ότου ο σκοπός με το μακρότερο χρονικό διάστημα λήξει, αλλά θα σταματήσουμε να τα χρησιμοποιούμε για τον σκοπό με το συντομότερο χρονικό διάστημα, μόλις παρέλθει το εν λόγω διάστημα. Πληροφορίες οι οποίες δεν είναι πλέον απαραίτητες, είτε καθίστανται ανεπιστρεπτεί ανώνυμες (και οι πληροφορίες που έχουν καταστεί ανώνυμες μπορεί να διατηρηθούν) είτε καταστρέφονται με ασφάλεια.

Συγκεκριμένα, τα δεδομένα που σας αφορούν τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της συναλλακτικής σας σχέσης με τη BMW Hellas και, μετά τη λήξη αυτής, για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ότι είναι δυνατό να εγερθούν αξιώσεις από τα μέρη ή, σε περίπτωση έγερσης αξίωσης, έως την αμετάκλητη επίλυση τυχόν διαφοράς. Ειδικά για τα δεδομένα που σας αφορούν και τα οποία επεξεργαζόμαστε βάσει της συγκατάθεσής σας (π.χ. για σκοπούς μάρκετινγκ), μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε και τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα δεν θα υποβάλλονται πλέον σε επεξεργασία για το συγκεκριμένο σκοπό μετά την ανάκληση της συγκατάθεσης.

Σε σχέση με τη λειτουργία του Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV), τα δεδομένα που καταγράφονται τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και τις οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Περιορίζουμε την πρόσβαση στα δεδομένα σας στα πρόσωπα που είναι απαραίτητο να τα χρησιμοποιήσουν για το συγκεκριμένο σκοπό.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε, π.χ. για την παροχή των Υπηρεσιών ConnectedDrive, διαβιβάζονται σε τρίτους, υπό την προϋπόθεση ότι αιτιολογείται η νομιμότητα της διαβίβασης. Πρόσθετες πληροφορίες είναι διαθέσιμες.

Ειδικότερα, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας κοινοποιούνται στις ακόλουθες κατηγορίες αποδεκτών:

 • Οποιοδήποτε πρόσωπο που επεξεργάζεται τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα υπό τις οδηγίες και για λογαριασμό μας. 
 • Δικηγόροι, συμβολαιογράφοι και δικαστικοί επιμελητές, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, καθώς και ορκωτοί λογιστές και ελεγκτικές εταιρείες.
 • Εταιρείες του Ομίλου BMW, συμπεριλαμβανομένων των BMW AG (München Petuelring 130, 80788 Μόναχο Γερμανίας), BMW Vertriebs GmbH, BMW Austria Leasing GmbH, BMW Austria Bank GmbH, Siegfried-Marcus-Straße 24, 5021 Σάλτσμπουργκ Αυστρίας, καθώς και άλλων εταιρειών του Ομίλου BMW, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου για τις διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων, εάν έχουν εφαρμογή.
 • Η εταιρεία BMW Austria Bank GmbH - Υποκατάστημα Αθηνών και η BMW Hellas Leasing Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων σας που αφορούν στη σύναψη σύμβασης μακροχρόνιας μίσθωσης οχήματος με τη BMW Hellas, στο πλαίσιο της οποίας η BMW Austria Bank GmbH - Υποκατάστημα Αθηνών και η BMW Hellas Leasing Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία λειτουργούν ως εκτελούσες την επεξεργασία για λογαριασμό της BMW Hellas.
 • Νομίμως διορισμένοι αντίκλητοι κατ' άρθρο 142 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, προκειμένου να παραλαμβάνουν έγγραφα που κοινοποιούνται από τη BMW Financial Services.
 • Έμποροι και λοιποί συνεργάτες.
 • Εταιρείες που παρέχουν στη BMW Hellas υπηρεσίες, όπως πάροχοι υπηρεσιών συντήρησης ΙΤ, φιλοξενίας ΙΤ, κέντρου εξυπηρέτησης πελατών (Customer Interaction Centre), εταιρείες τήρησης αρχείων κλπ.
 • Οποιαδήποτε εποπτική αρχή, όπως κατά περίπτωση απαιτείται από το εκάστοτε ισχύον εποπτικό πλαίσιο.
 • Οποιαδήποτε δημόσια ή δικαστική αρχή, εφόσον αυτό επιβάλλεται από το νόμο ή από δικαστική απόφαση. 

Η BMW Hellas και η BMW AG χρησιμοποιούν διάφορους παρόχους για τη συνδρομή τους στην παροχή των υπηρεσιών και χρήσεων που περιγράφονται. Η BMW AG παρέχει υπηρεσίες ΙΤ και αποθήκευσης στη BMW Hellas σε σχέση με την πλειοψηφία των χρήσεων που περιγράφονται ανωτέρω και, επομένως, αποθηκεύει την πλειοψηφία των πληροφοριών σας που περιγράφονται λεπτομερώς ανωτέρω για λογαριασμό της BMW Hellas.

Παρόλο που η διαβίβαση δεδομένων μέσω του διαδικτύου ή μίας ιστοσελίδας δεν μπορεί να προστατευθεί εγγυημένα από κυβερνοεπιθέσεις (cyber attacks), τόσο εμείς όσο και οι υπεργολάβοι και οι συνεργάτες μας εργαζόμαστε σκληρά για να διατηρούμε φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων σας, σύμφωνα με τις εφαρμοστές απαιτήσεις περί προστασίας δεδομένων.

Όλες οι πληροφορίες που σας αφορούν αποθηκεύονται σε ασφαλείς διακομιστές δικούς μας ή των υπεργολάβων ή των συνεργατών μας (ή σε ασφαλή έντυπα αντίγραφα) και η πρόσβαση σε αυτές και η χρήση τους υπόκεινται στις πολιτικές και τα πρότυπα ασφαλείας μας (ή ισοδύναμα πρότυπα των υπεργολάβων ή των συνεργατών μας).

 

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία κατά προτίμηση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφόσον γίνεται επεξεργασία δεδομένων που σας αφορούν σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία υπό κατάλληλες εγγυήσεις ασφαλείας.

Ορισμένες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη θεωρηθεί επισήμως από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως χώρες που παρέχουν επαρκές και εφάμιλλο επίπεδο προστασίας δεδομένων. Συνεπώς, η διαβίβαση δεδομένων σε αυτές τις χώρες δεν απαιτεί οποιαδήποτε ειδική άδεια ή συμφωνία.

Σε χώρες για τις οποίες δεν έχει ληφθεί σχετική απόφαση, είτε θα ζητούμε τη συγκατάθεσή σας για τη διαβίβαση, σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, είτε θα διαβιβάζουμε τα δεδομένα με βάση τις εγκεκριμένες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που επιβάλλουν αντίστοιχες υποχρεώσεις προστασίας δεδομένων απευθείας στον παραλήπτη, εκτός εάν επιτρέπεται από τους εφαρμοστέους νόμους για την προστασία προσωπικών δεδομένων να προβούμε στις εν λόγω διαβιβάσεις χωρίς την τήρηση αυτών των διατυπώσεων.

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε οποτεδήποτε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, διόρθωση/διαγραφή ή/και περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία ή/και να ασκήσετε το δικαίωμά σας στη φορητότητα των δεδομένων.

Εάν η επεξεργασία δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε, με ισχύ για το μέλλον.

Η BMW Hellas θα εξετάσει το αίτημά σας και θα σας απαντήσει εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος ή, λαμβανομένης της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων, εντός προθεσμίας τριών μηνών το αργότερο.

Στην περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι από την χρήση των δεδομένων σας από εμάς ή από την απάντησή μας στην άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, δικαιούστε να υποβάλετε καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Αθήνα 115 23, τηλέφωνο: +30 210 6475600, e-mail: contact@dpa.gr, www.dpa.gr).

Μπορείτε να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας επικοινωνώντας με τη BMW Hellas στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται κατωτέρω.

Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη BMW Hellas, τηλεφωνικά στο +30 2109118000 (Δευτέρα - Παρασκευή 09:00 - 18:00), με e-mail: bmwcustomercare@bmw.gr και ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Λεωφόρος Κύμης & Σενέκα 10, Κηφισιά Αττικής, ΤΚ 14564.
Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων της BMW Hellas είναι:
EY Law – Pelzmann Gall Größ Rechtsanwälte GmbH
Dr. Andreas Lopatka-Sint
Antonios Broumas
bmw.gdpr@eylaw.at
+43 1 26095-2100
Wagramer Straße 19/33
1220 Vienna, Austria

1. Υπεύθυνος επεξεργασίας
BMW Hellas Εμπορία Αυτοκινήτων Α.Ε., λεωφόρος Κύμης & Σενέκα 10, 14564, Κηφισιά, τηλ. 210-9118000 (εφ’ εξής η «BMW Hellas»)

 

2. Σκοπός επεξεργασίας και νομική βάση
Η BMW Hellas χρησιμοποιεί σύστημα επιτήρησης για τον σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που η BMW Hellas επιδιώκει ως υπεύθυνος επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ. 1. στ’ ΓΚΠΔ).

 

3. Ανάλυση εννόμων συμφερόντων του υπεύθυνου επεξεργασίας
Το έννομο συμφέρον της BMW Hellas συνίσταται στην ανάγκη να προστατεύσει α) τον χώρο της και τα αγαθά που ευρίσκονται σε αυτόν από παράνομες πράξεις, όπως ενδεικτικά από κλοπή, ληστεία ή βανδαλισμούς και β) την ασφάλεια της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της υγείας καθώς και της περιουσίας του προσωπικού της και τρίτων που νομίμως ευρίσκονται στον επιτηρούμενο χώρο. Η BMW Hellas συλλέγει μόνο δεδομένα εικόνας και περιορίζει τη λήψη σε χώρους που αξιολόγησε ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα τέλεσης παράνομων πράξεων π.χ. κλοπής, ληστείας ή βανδαλισμών, όπως στην είσοδο. Η BMW Hellas δεν καταγράφει δεδομένα σε χώρους όπου ενδέχεται να περιορίζεται υπέρμετρα η ιδιωτική ζωή των προσώπων των οποίων λαμβάνεται η εικόνα, περιλαμβανομένου του δικαιώματός τους στον σεβασμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

4. Αποδέκτες
Το καταγεγραμμένο υλικό είναι προσβάσιμο μόνο από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της BMW Hellas (Τμήμα Διαχείρισης Εγκαταστάσεων, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού). Το υλικό αυτό δεν διαβιβάζεται σε τρίτους, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν περιλαμβάνει στοιχεία απαραίτητα για τη διερεύνηση μιας αξιόποινης πράξης, η οποία αφορά πρόσωπα ή αγαθά του υπευθύνου επεξεργασίας, β) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν ζητούν δεδομένα, νομίμως, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και γ) προς το θύμα ή τον φερόμενο ως δράστη μιας αξιόποινης πράξης, όταν πρόκειται για δεδομένα τα οποία ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της πράξης.

 

5. Χρόνος τήρησης
Η BMW Hellas θα τηρεί τα δεδομένα για επτά (7) ημέρες από το χρόνο καταγραφής τους, μετά την πάροδο των οποίων τα δεδομένα θα διαγράφονται αυτόματα. Σε περίπτωση που στο διάστημα αυτό η BMW Hellas διαπιστώσει κάποιο περιστατικό που καταγράφηκε στο σύστημα βιντεοεπιτήρησης, θα απομονώνει τμήμα του βίντεο και θα το τηρεί έως και έναν (1) μήνα ακόμα, με σκοπό τη διερεύνηση του περιστατικού και την έναρξη νομικών διαδικασιών για την υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων της, ενώ αν το περιστατικό αφορά τρίτον η BMW Hellas θα τηρεί το βίντεο έως και τρεις (3) μήνες ακόμα.

 

6. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων
Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει τα εξής δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά του δεδομένα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε δικαίωμα να μάθετε αν η BMW Hellas επεξεργάζεται την εικόνα σας και, εφόσον αυτό ισχύει, να λάβετε αντίγραφο αυτής. 
 • Δικαίωμα περιορισμού: έχετε δικαίωμα να ζητήσετε από την BMW Hellas να περιορίσει την επεξεργασία, όπως για παράδειγμα να μη διαγράψει δεδομένα τα οποία θεωρείτε απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
 • Δικαίωμα εναντίωσης: έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία της δεδομένων εικόνας σας από την BMW Hellas.
 • Δικαίωμα διαγραφής: έχετε δικαίωμα να ζητήσετε από την BMW Hellas να διαγράψει δεδομένα σας.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση bmwcustomercare@bmw.gr, ή επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση της BMW Hellas, ή καταθέτοντας οι ίδιοι το αίτημα αυτοπροσώπως, στη ως άνω διεύθυνση του υπεύθυνου επεξεργασίας. Για να εξετάσει η BMW Hellas ένα αίτημα που σχετίζεται με την εικόνα σας, θα πρέπει να προσδιορίσετε πότε περίπου βρεθήκατε στην εμβέλεια των καμερών και να δώσετε μια εικόνα σας, ώστε να διευκολύνει στον εντοπισμό των δικών σας δεδομένων και στην απόκρυψη των δεδομένων τρίτων εικονιζόμενων προσώπων. Εναλλακτικά, σας δίνεται τη δυνατότητα να προσέλθετε στις εγκαταστάσεις της BMW Hellas για να σας επιδείξουμε τα βίντεο στα οποία εμφανίζεστε. Επισημαίνουμε επίσης ότι η άσκηση δικαιώματος εναντίωσης ή διαγραφής δεν συνεπάγεται την τροποποίηση της επεξεργασίας ή την άμεση διαγραφή δεδομένων.

Σε κάθε περίπτωση, η BMW Hellas θα σας απαντήσει εντός ενός (1) μήνα από την παραλαβή του αιτήματος. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπ’ όψιν της πολυπλοκότητας και του αριθμού των αιτημάτων. Εάν η BMW Hellas δεν ενεργήσει επί του αιτήματος, θα ενημερωθείτε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση (και το αργότερο εντός μηνός) για τους λόγους που δεν ενήργησε. Εάν το αίτημα είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα του, BMW Hellas μπορεί α) να επιβάλει την καταβολή εύλογου, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα διοικητικά έξοδα, ή β) να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα.

Εάν η BMW Hellas λάβει το αίτημα αλλά έχει εύλογες αμφιβολίες σχετικά με την ταυτότητα του φυσικού προσώπου που υποβάλλει το αίτημα, μπορεί να ζητήσει την παροχή πρόσθετων πληροφοριών αναγκαίων για την επιβεβαίωση της ταυτότητας του αιτούντος.

 

7. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας
Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν παραβαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ), έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή.
Αρμόδια εποπτική αρχή για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/, τηλ. 210-6475600.