ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ.

Η χρήση των πληροφοριών που σας αφορούν, όπως περιγράφεται ανωτέρω, επιτρέπεται βάσει της νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τις ακόλουθες νόμιμες προϋποθέσεις:

 

  • Έχετε συναινέσει στη χρήση (θα σας δοθεί έντυπο συναίνεσης σε σχέση με οποιαδήποτε τέτοια χρήση και μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας).
  • Όταν είναι απαραίτητη για τη σύναψη ή την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης.
  • Όταν η χρήση τους είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με τις έννομες υποχρεώσεις μας.
  • Όταν η χρήση τους είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων μας και τα συμφέροντά μας υπερισχύουν των δικαιωμάτων σας περί προστασίας δεδομένων (τα έννομα συμφέροντά μας περιλαμβάνουν την έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών σχετικών με τα οχήματα).
  • Όταν είναι απαραίτητη για τη υποστήριξη, άσκηση ή έγερση νομικών αξιώσεων εναντίον σας ή εναντίον τρίτου.
    Μπορεί να υπάρχουν χρήσεις που επιτρέπονται βάσει άλλων νομικών λόγων. Στην περίπτωση αυτή, θα προσδιορίζουμε τη νομική βάση και θα σας ενημερώνουμε το συντομότερο δυνατό από τη στιγμή που θα λάβουμε γνώση της νέας αυτής βάσης επεξεργασίας.
     
Μάθετε περισσότερα