ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ.

Ορισμένες πληροφορίες μπορούν να προσφερθούν μόνο όταν δημοσιοποιείτε την τοποθεσία σας ή την τοποθεσία του οχήματός σας. Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπ' όψιν μας την εμπιστευτικότητα των εν λόγω πληροφοριών τοποθεσίας.


Τα ακόλουθα μέτρα ασφαλείας εφαρμόζονται στις Πληροφορίες Τοποθεσίας (συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών στις οποίες υπάρχει πρόσβαση ως μέρος της διαδικασίας service του οχήματος):

 

 

  • Φυλάσσονται μόνο σε μορφή που σχετίζεται με εσάς ή το όχημά σας για όσο διάστημα κρίνεται απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού στον οποίο έχετε συναινέσει.
  • Λαμβάνονται μόνο ή παρέχεται πρόσβαση σε αυτές στην εν λόγω μορφή, όπου κρίνεται απαραίτητο για την παροχή της υπηρεσίας που ζητήθηκε ή όπου υποχρεούμαστε να τις τηρήσουμε ή/και παρέχουμε από το νόμο (και όπου απαιτείται να παρέχουμε τις πληροφορίες σε αστυνομικές αρχές ή σε οποιονδήποτε άλλο τρίτο, θα σας ενημερώσουμε εκτός εάν η εν λόγω ενέργεια μας θα διακινδύνευε την αποτροπή ή τη διαπίστωση εγκληματικής ενέργειας ή εάν δεν επιτρέπεται να το πράξουμε).
  • Οι Πληροφορίες Τοποθεσίας Οχήματος και οι Πληροφορίες Τοποθεσίας Συσκευής δεν συνδέονται εκτός εάν απαιτείται για την παροχή της υπηρεσίας που ζητήθηκε.
  • Οποιαδήποτε άλλη χρήση των Πληροφοριών Τοποθεσίας για σκοπούς ανάλυσης θα πραγματοποιείται σε σύνολα δεδομένων τα οποία έχουν καταστεί ανεπιστρεπτεί ανώνυμα.

 

Τόσο εμείς όσο και τα μέλη του δικτύου μας ενδέχεται να έχουμε πρόσβαση στις Πληροφορίες Τοποθεσίας Οχήματος και η BMW AG μπορεί να έχει πρόσβαση στις Πληροφορίες Τοποθεσίας Συσκευής μέσω των υπηρεσιών που παρέχουμε (π.χ. ConnectedDrive).


Θα σας έχει παρασχεθεί λεπτομερής περιγραφή των πληροφοριών τοποθεσίας που λαμβάνονται για την παροχή υπηρεσίας που εξαρτάται από τις πληροφορίες τοποθεσίας όταν αρχικά αγοράσατε το όχημα ή ενεργοποιήσατε ή διαμορφώσατε την υπηρεσία ή την εφαρμογή (π.χ. ConnectedDrive ή Connected App). Παρακαλούμε να λάβετε υπ' όψιν σας ότι ενδέχεται να αδυνατούμε να σας παρέχουμε ορισμένα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών μας εάν περιορίσετε τη συλλογή των πληροφοριών τοποθεσίας σας.

Μάθετε περισσότερα