ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

 

BMW Austria Bank GmbH, Siegfried-Marcus-Straße 24, 5021 Salzburg, Αυστρία

 

BMW Austria Bank GmbH (Υποκατάστημα Αθηνών), Λεωφόρος Κύμης & Σενέκα 10, Κηφισιά, 145 64, Ελλάδα

 

BMW Austria Ges. m. b. H., Siegfried-Marcus-Straße 24, 5021 Salzburg, Αυστρία

 

BMW Austria Leasing GmbH, Siegfried-Marcus-Straße 24, 5021 Salzburg, Αυστρία

 

BMW Hellas Εμπορία Αυτοκινήτων Α.Ε., Λεωφόρος Κύμης & Σενέκα 10, Κηφισιά, 145 64, Ελλάδα

 

BMW Vertriebs GmbH, Siegfried-Marcus-Straße 24, 5021 Salzburg, Αυστρία

Read more