ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ. ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΑΣΑΦΕΙΕΣ.

Αλλαγές στις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία μεθόδους δοκιμών κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών ρύπων.

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ. ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΑΣΑΦΕΙΕΣ.Αλλαγές στις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία μεθόδους δοκιμών κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών ρύπων.

Ο Νέος Ευρωπαϊκός Κύκλος Οδήγησης (NEDC) εισήχθηκε το 1992. Από τότε, αυτή η μεθοδολογία εφαρμόζεται για τον υπολογισμό της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών ρύπων των αυτοκινήτων. Ωστόσο, οι προϋποθέσεις αυτών των εργαστηριακών δοκιμών παρουσιάζουν μειονεκτήματα όσον αφορά τον προσδιορισμό των πραγματικών τιμών κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών ρύπων.

Έτσι, από το Σεπτέμβριο του 2018, ένας νέος κύκλος οδήγησης με την ονομασία WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure – Παγκόσμια Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμών Ελαφρών Οχημάτων) θα αντικαταστήσει τον κύκλο οδήγησης NEDC.

Σε αυτές τις εργαστηριακές δοκιμές, θα περιλαμβάνεται και μια δοκιμή εκπομπών ρύπων κατά την οποία θα μετρούνται οι ρύποι απευθείας κατά την οδήγηση στο δρόμο: RDE (Real Driving Emissions – Πραγματικές Εκπομπές Ρύπων κατά την Οδήγηση).

Οι νέες διαδικασίες δοκιμών θα επιτρέψουν στους πελάτες να υπολογίζουν καλύτερα την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές ρύπων του αυτοκινήτου τους στο μέλλον.

Μάθετε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ NEDC ΣΤΟ WLTP.

Πιο ρεαλιστικές τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών ρύπων χάρη στις πιο ρεαλιστικές συνθήκες δοκιμών.

Η νέα διαδικασία μετρήσεων WLTP βασίζεται στην προσέγγιση των συνθηκών δοκιμής στις πραγματικές συνθήκες. Αυτό σημαίνει ότι οι τιμές μέτρησης θα ανταποκρίνονται περισσότερο στην πραγματικότητα. Στο πλαίσιο αυτών των αλλαγών προβλέπονται, μεταξύ άλλων, σημαντικά αυστηρότερες συνθήκες δοκιμών, υψηλότερες ταχύτητες, καθώς και αρκετά μεγαλύτερη διάρκεια δοκιμών (30 λεπτά αντί για 20).

Για τον ακριβέστερο προσδιορισμό των εκπομπών CO2, η νέα διαδικασία δοκιμών δεν λαμβάνει υπόψη μόνο τον βασικό εξοπλισμό, αλλά και όλον τον προαιρετικό εξοπλισμό του αυτοκινήτου. Με τον τρόπο αυτό προκύπτουν δύο τιμές για κάθε τύπο αυτοκινήτου: η χαμηλότερη και η υψηλότερη πιθανή τιμή για την κατανάλωση καυσίμου, ανάλογα με την αεροδυναμική, το βάρος και την αντίσταση κύλισης. Χάρη στο WLTP, θα μπορείτε, στο μέλλον, να αξιολογείτε καλύτερα την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές CO2 ενός αυτοκινήτου. Στην περίπτωση συγκεκριμένης διαμόρφωσης αυτοκινήτου θα ανακοινώνεται απευθείας η ειδική τυποποιημένη τιμή. Ασφαλώς, παρά τη μεγάλη ακρίβεια, δεν αποκλείεται να υπάρχουν και αποκλίσεις με αυτήν τη διαδικασία δοκιμών. Τα καθημερινά επίπεδα κατανάλωσης και εκπομπών CO2 εξακολουθούν να εξαρτώνται από τις εκάστοτε διαφορετικές συνθήκες τοπογραφίας, το κλίμα και την προσωπική τεχνική οδήγησης. Η κυκλοφοριακή κατάσταση, το τρέχον μεταφερόμενο φορτίο και η χρήση των διάφορων στοιχείων εξοπλισμού, όπως είναι το σύστημα κλιματισμού, αποτελούν περαιτέρω παράγοντες που επηρεάζουν την κατανάλωση ενός αυτοκινήτου. Ένα πράγμα είναι ξεκάθαρο: οι συνθήκες δοκιμών είναι πιο ρεαλιστικές από πριν, γεγονός που σημαίνει ότι, σε θεωρητικό επίπεδο, είναι δυνατό να προκύψουν υψηλότερες τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2, καθώς και χαμηλότερες τιμές αυτονομίας για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ωστόσο, αυτό δεν θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις στις πραγματικές τιμές κατανάλωσης καυσίμου ή αυτονομίας. Πέραν τούτου, το BMW Group εργάζεται συνεχώς με νέες τεχνολογίες, με σκοπό τη βελτίωση της κατανάλωσης και της αυτονομίας.

Το BMW Group εργάζεται ήδη για τη μετάβαση στη νέα διαδικασία δοκιμών και εμπλουτίζει σταδιακά την γκάμα προϊόντων της με νέα αυτοκίνητα, νέες εκδόσεις κινητήρων και τεχνικές αναθεωρήσεις. Αυτό θα διασφαλίσει ότι όλα τα αυτοκίνητα ολόκληρου του στόλου του BMW Group συμμορφώνονται με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο σε οποιαδήποτε δεδομένη χρονική στιγμή.

Από το Σεπτέμβριο του 2017, το WLTP θα είναι υποχρεωτικό για τις νέες εγκρίσεις τύπου. Παρ' όλα αυτά, ο νομοθέτης ορίζει ότι οι τιμές που μετρώνται με το WLTP, αρχικά, θα ανακοινώνονται με βάση έναν υπολογισμό που τις μετατρέπει σε τιμές κατά NEDC. Για τον σκοπό αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναπτύξει μια τεχνική συσχέτισης η οποία θα είναι δεσμευτική στον ίδιο βαθμό για όλους τους κατασκευαστές αυτοκινήτων. Αυτό το στάδιο αποσκοπεί στην απλούστευση της διαδικασίας μετάβασης. Η διάρκειά του θα εξαρτηθεί από την εκάστοτε εθνική νομοθεσία και, επομένως, θα διαφέρει μεταξύ των αγορών.

Από το Σεπτέμβριο του 2018, όλοι οι κατασκευαστές θα υποχρεούνται να διενεργούν δοκιμές σύμφωνα με το WLTP όσον αφορά τα αυτοκίνητα που πωλούνται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στις χώρες Ελβετία, Τουρκία, Νορβηγία, Λιχτενστάιν, Ισραήλ και Ιρλανδία.

Τέλος, μέχρι τον Δεκέμβριο του 2020, όλες οι χώρες που υιοθετούν τη νομοθεσία της ΕΕ για την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας των αυτοκινήτων θα πρέπει να δηλώνουν και να ανακοινώνουν τις τιμές WLTP για όλα τα αυτοκίνητα.

Μάθετε περισσότερα
"Με τη νέα διαδικασία δοκιμών, οι εργαστηριακές μετρήσεις θα ανταποκρίνονται καλύτερα στις πραγματικές συνθήκες οδήγησης ενός αυτοκινήτου."
Σύνδεσμος Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων

ΤΟ WLTP ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ NEDC.

Αυτές είναι οι συγκεκριμένες διαφορές μεταξύ της παλιάς και της νέας διαδικασίας δοκιμών.

Διαδικασία δοκιμών
NEDC
WLTP

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ.

Η μέτρηση κατά την οδήγηση συμπληρώνει τη διαδικασία δοκιμής.

Από τα μέσα Μαΐου του 2016, οι μετρήσεις RDE (Real Driving Emissions – Πραγματικές Εκπομπές Ρύπων κατά την Οδήγηση) είναι υποχρεωτικές για όλους τους κατασκευαστές οχημάτων στην ΕΕ, καθώς και στην Ελβετία, την Τουρκία, τη Νορβηγία, το Λιχτενστάιν και το Ισραήλ.

Στις δοκιμές RDE μετρώνται οι εκπομπές ρύπων όπως τα σωματίδια και τα οξείδια αζώτου (NOx) κατά την οδήγηση. Αυτή η μέθοδος μετρά τις μέσες τιμές εκπομπών ρύπων που αναμένονται σε αυτό το μέγεθος στην καθημερινή οδήγηση.

Για τη μείωση αυτών των τιμών, το BMW Group εφαρμόζει διάφορες τεχνολογίες για τον περιορισμό των ρύπων στα μοντέλα του.

Τα μέτρα του BMW BluePerformance, για παράδειγμα, μειώνουν τις εκπομπές οξειδίων αζώτου από τους κινητήρες diesel. Το BMW Group χρησιμοποιεί συσκευές που είναι γνωστές ως καταλυτικοί μετατροπείς οξειδίων του αζώτου (NOx) για τη μείωση των εκπομπών οξειδίων του αζώτου. Επιπρόσθετα, σε όλα τα μοντέλα BMW και τα μεγαλύτερα μοντέλα MINI, ο καταλυτικός μετατροπέας SCR (Selective Catalytic Reduction) με AdBlue® – ένα διάλυμα ουρίας – μετατρέπει έως και το 90% των οξειδίων του αζώτου σε υδρατμούς και εξίσου μη βλαβερό άζωτο.

Το BMW Group ήταν ο πρώτος κατασκευαστής που εισήγαγε το συνδυασμό του καταλυτικού μετατροπέα NOx και του συστήματος SCR στα μοντέλα αυτοκινήτων μαζικής παραγωγής.

Από το 2006, τα αυτοκίνητα με κινητήρα diesel έχουν εφοδιαστεί επιπρόσθετα με φίλτρα σωματιδίων στον βασικό εξοπλισμό τους με σκοπό τη μείωση των σωματιδιακών ρύπων. Ομοίως, χρησιμοποιούνται εκτενώς ειδικά φίλτρα σωματιδίων και στα μοντέλα με κινητήρα βενζίνης.

Με αυτόν τον τρόπο, το BMW Group καταφέρνει να συμμορφωθεί με τα όρια RDE του προτύπου εκπομπών EU6d-temp, τα οποία καθίστανται υποχρεωτικά για όλα τα νέα οχήματα από τον Σεπτέμβριο του 2019. Σε αντίθεση με το EU6c, το πρότυπο εκπομπών EU6d-temp καθορίζει επίσης όρια για τον αριθμό των σωματιδίων και των οξειδίων του αζώτου για RDE ταξίδια.

Μάθετε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΥΠΩΝ EU.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΥΠΩΝ EU.

Μειωμένα όρια. Αυξημένες προκλήσεις.

Οι προδιαγραφές εκπομπών ρύπων EU ορίζουν τα όρια εκπομπών ρύπων όπως οξείδια αζώτου και σωματίδια που ισχύουν εντός της Ε.Ε. Τα όρια διαφοροποιούνται ανάλογα με τον κινητήρα και τον τύπο αυτοκινήτου. Προς όφελος της προστασίας του περιβάλλοντος και της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, τα όρια γίνονται όλο και πιο αυστηρά. Αυτό θέτει τους κατασκευαστές αυτοκινήτων αντιμέτωπους με νέες προκλήσεις.

RDE: Η ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ.

Μάθετε περισσότερα για τη νέα διαδικασία δοκιμών ρύπων.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ.

Ακόμα μεγαλύτερη αποδοτικότητα καθ' οδόν – με τις έξυπνες τεχνολογίες BMW και τα μέτρα για τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

Οι ερωτήσεις σας. Οι απαντήσεις μας.

 • Τι είναι το WLTP;

  WLTP είναι τα αρχικά των λέξεων "Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure" (Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμών Ελαφρών Οχημάτων).

  Πρόκειται για μια νέα διαδικασία δοκιμών για έναν πιο ρεαλιστικό προσδιορισμό των τιμών κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2, η οποία θα είναι δεσμευτική για όλα τα αυτοκίνητα από τον Σεπτέμβριο του 2018. Το WLTP θα αντικαταστήσει διαδοχικά την προηγούμενη διαδικασία NEDC.

 • Τι είναι ο κύκλος οδήγησης WLTP;

  Η κατανάλωση καυσίμου και οι εκπομπές ρύπων σε ένα αυτοκίνητο εξαρτώνται από τον τρόπο οδήγησης, μεταξύ άλλων παραγόντων. Για τον λόγο αυτόν συλλέχθηκαν δεδομένα από όλο τον κόσμο για το WLTP. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν για τον καθορισμό τεσσάρων αντιπροσωπευτικών φάσεων με διαφορετικές μέσες ωριαίες ταχύτητες: χαμηλή, μέτρια, υψηλή και πολύ υψηλή. Σε κάθε μία από αυτές τις φάσεις εφαρμόζονται διαφορετικής έντασης επιταχύνσεις, επιβραδύνσεις και ακινητοποιήσεις ώστε να απεικονιστούν οι συνθήκες που προσεγγίζουν περισσότερο τον πραγματικό τρόπο οδήγησης στην καθημερινότητα. Ο συνδυασμός αυτών των φάσεων αποτελεί τον κύκλο οδήγησης, ο οποίος θα ανακοινώνεται με τη μορφή συνδυασμένης τιμής στα στοιχεία του κατασκευαστή. Επειδή τα ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα χρησιμοποιούνται κυρίως σε αστικές περιοχές, ο κύκλος οδήγησής τους περιλαμβάνει και μία 5η φάση: τη φάση City. Αυτή αποτελείται από τις μέσες ταχύτητες των φάσεων χαμηλής και μέτριας ταχύτητας.

 • Πώς αντιμετωπίζει το BMW Group τις νέες μεθόδους δοκιμών στο WLTP;

  Το BMW Group εργάζεται ήδη για τη μετάβαση στη νέα διαδικασία δοκιμών και εμπλουτίζει σταδιακά την γκάμα προϊόντων της με νέα αυτοκίνητα, νέες εκδόσεις κινητήρων και τεχνικές αναθεωρήσεις. Έτσι εξασφαλίζεται ότι όλα τα αυτοκίνητα του στόλου της BMW συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου.

  Είναι θέμα αρχής: τα αυτοκίνητα του BMW Group συμμορφώνονται με τις αντίστοιχες νομικές απαιτήσεις. Αυτό το επιβεβαιώνουν τα σχετικά αποτελέσματα από τις εθνικές και διεθνείς επίσημες έρευνες.

 • Τι σημαίνει το WLTP για μένα;

  Με την εφαρμογή του WLTP, οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2 που ανακοινώνονται, θα προσεγγίζουν τις τιμές σε χρήση υπό πραγματικές συνθήκες. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τον πρόσθετο εξοπλισμό στις μετρήσεις WLTP, υπολογίζονται πιο ρεαλιστικές τιμές που βασίζονται στην προσωπική διαμόρφωση του αυτοκινήτου σας. Ταυτόχρονα, οι πιο ρεαλιστικές τιμές μεταφράζονται σε υψηλότερες τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2 για αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης, καθώς και σε μικρότερη αυτονομία για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα (συμπεριλαμβανομένων των plug-in υβριδικών). Ενδέχεται να προκύψουν αυξημένα τέλη κυκλοφορίας βασιζόμενα στις εκπομπές CO2, ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία της εκάστοτε χώρας.

 • Τι είναι το RDE;

  RDE είναι τα αρχικά των λέξεων "Real Driving Emissions" (Πραγματικές Εκπομπές Ρύπων κατά την Οδήγηση). Αυτή είναι μια νέα διαδικασία για τον προσδιορισμό των εκπεμπόμενων ρύπων όπως τα οξείδια του αζώτου (NOx) και τα σωματίδια. Καθοριστικός παράγοντας είναι το γεγονός ότι οι μετρήσεις πραγματοποιούνται στον δρόμο υπό ρεαλιστικές συνθήκες οδήγησης και όχι στο εργαστήριο. Για τον σκοπό αυτό τοποθετείται στην εξάτμιση του αυτοκινήτου δοκιμής μια συσκευή, γνωστή ως PEMS (Portable Emissions Measurement System – Φορητό Σύστημα Μέτρησης Εκπομπών Ρύπων).

 • Τι είναι το EU6;

  Euro 6 ονομάζεται το τρέχον πρότυπο προδιαγραφών εκπομπών ρύπων. Αυτό ορίζει χαμηλότερα όρια εκπομπών μικροσωματιδίων και οξειδίων αζώτου σε σχέση με το EU5. Από τον Σεπτέμβριο του 2018*, οι προδιαγραφές εκπομπών ρύπων EU6c θα είναι δεσμευτικές και, σε σχέση με τις προδιαγραφές EU6b, θα ορίζουν ακόμα πιο χαμηλά όρια εκπομπής σωματιδίων για τα αυτοκίνητα με κινητήρες βενζίνης. Οι ίδιες οριακές τιμές ισχύουν και για τα αυτοκίνητα με κινητήρες diesel στον κύκλο οδήγησης που ορίζονται από τις προδιαγραφές EU6b και EU6c. Στις προδιαγραφές EU6d-TEMP από τον Σεπτέμβριο του 2019* και EU6d από τον Ιανουάριο του 2021* θα ορίζονται ελαφρώς χαμηλότερες οριακές τιμές για τα μικροσωματίδια και τα οξείδια του αζώτου, σύμφωνα με το RDE.

  * Ισχύει για νέα αυτοκίνητα. Οι νέοι τύποι αυτοκινήτων θα πρέπει να πληρούν έναν χρόνο νωρίτερα τις νέες προδιαγραφές εκπομπών ρύπων.

 • Τι σημαίνει επιλεκτική καταλυτική αναγωγή (SCR);

  Για να είναι δυνατή η περαιτέρω μείωση των τιμών εκπομπών ρύπων ενός αυτοκινήτου, τροφοδοτείται υγρή αμμωνία (με εμπορική ονομασία AdBlue®) στο σύστημα εξάτμισης των κινητήρων diesel. Η Επιλεκτική Καταλυτική Αναγωγή (SCR) με AdBlue® μειώνει τα οξείδια του αζώτου μέχρι και κατά 90%. Αυτό που μένει είναι υδρατμοί, άζωτο και CO2.

 • Τι είναι το BluePerformance;

  Η BMW εφαρμόζει την τεχνολογία BMW BluePerformance για να μειώσει ακόμα περισσότερο τις εκπομπές οξειδίων του αζώτου. Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει την περαιτέρω βελτιστοποίηση των επιδόσεων των κινητήρων diesel όσον αφορά τις εκπομπές ρύπων. Εκτός από το φίλτρο σωματιδίων diesel και τον καταλυτικό μετατροπέα NOx, ορισμένα αυτοκίνητα εξοπλίζονται με καταλυτικό μετατροπέα SCR (SCR = Selective Catalytic Reduction – Επιλεκτική Καταλυτική Αναγωγή) με τεχνολογία έγχυσης AdBlue®, ο οποίος εγγυάται σημαντική μείωση των οξειδίων του αζώτου που περιέχονται στα καυσαέρια.

 • Τι σημαίνει το WLTP για τα ηλεκτρικά και υβριδικά αυτοκίνητα;

  Επειδή τα ηλεκτρικά και υβριδικά αυτοκίνητα κινούνται κυρίως σε αστικές περιοχές, το WLTP προβλέπει και μια πρόσθετη 5η φάση, εκτός από τις τέσσερις φάσεις χαμηλής, μέτριας, υψηλής και πολύ υψηλής ταχύτητας κίνησης. Αυτή η φάση ονομάζεται City. Εδώ συνδυάζονται οι φάσεις που ανταποκρίνονται καλύτερα στις συνθήκες οδήγησης εντός πόλης: οι φάσεις χαμηλής και μέτριας ταχύτητας. Αυτό επιτρέπει την αναφορά πιο ρεαλιστικών τιμών αυτονομίας.